Šola Točka preloma

  Šola TOČKA PRELOMA je naziv izobraževalnega grozda na področju posamičnega poučevanja gospodarskih predmetov visokošolske zahtevnosti, mentorstva pri pripravi študijskih nalog in posredovanja učne prakse za bodoče vodstvene osebe v podjetjih. Poučevanje se izvaja v obliki učnih ur ena na ena, mentorstva, vaj, urjenja, delavnic v zelo malih skupinah, tutorstva in inštrukcij. Ob upoštevanju učnih navodil, uspeh skorajda ne more izostati!

  Vsebina poučevanja se nanaša na računske in analitične postopke
  pri naslednjih primeroma naštetih predmetih:
  - Inštrukcije upravljalne ekonomike (Instructions for managerial economics);
  - Inštrukcije ekonomije (tudi za priprave na maturo) (Instructions for economics (also for preparation for the graduate exam);
  - Inštrukcije mikroekonomije (Instructions for microeconomics);
  - Inštrukcije gospodarskega in poslovnega računstva ter finančne matematike) (Instructions in economic, business and financial mathematics);
  - Inštrukcije poslovodnega računovodstva (Instructions for managerial accounting);
  - Inštrukcije finančnega računovodstva (Instructions for financial accounting);
  - Inštrukcije temeljev finančnega in poslovodnega računovodstva (TFPR) (Instructions for the basics of financial and management accounting);
  - Financial accounting, reporting and analysis instructions;
  - Inštrukcije stroškovnega računovodstva (Instructions for cost accounting instrucions);
  - Inštrukcije strateškega računovodstva;
  - Inštrukcije kontrolinga (Controling instructions);
  - Inštrukcije računovodskega predračunavanja (Instructions for accounting estimates);
  - Inštrukcije računovodstva podjetnikov/podjetnic in managerjev/managerk (Entrepreneurs' accounting instructions);
  - Inštrukcije ekonomike javnih podjetij in javnih zavodov (Instructions for th economics of public companies and public Institutions);
  - Inštrukcije ekonomike projektov in pomoč pri pripravi prijav na razpise (Instructions for project economics and assistance in preparing applications for tenders);
  - Inštrukcije ekonomike podjetja in ekonomike poslovanja (Instructions for business economics and business economics);
  - Inštrukcije poslovnih financ in finančnega managementa (Instructions for business finance and financial management;
  - Inštrukcije statistike, statističnega sklepanja, statističnih metod in statistične analize za ekonomiste/ekonomistke;
  - Inštrukcije poslovne statistike (Instructions for business statistics);
  - Inštrukcije notranje revizije ter revizije računovodskih izkazov (Internal audit instructions and audit of financial statements);
  - Inštrukcije za analizo plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti podjetja (Instructions for analyzing the solvency and capital adequacy of companies);
  - Inštrukcije za analize za podporo upravljanju (Instrctions for Analysis to support management);
  - Inštrukcije projektnega managementa (Instructions for Project management);
  - Inštrukcije analize poslovanja in analize računovodskih izkazov
  (Instructions for business analysis and analysis of financial
  statements);
  - Učna pomoč pri pripravi na diferencialne izpite za vpis na drugostopni študij ekonomskih in poslovnih šol (Teaching aids in preparation for differential exams for enrollment in the second-cycle study of economics and business schools);
  - Podjetništvo (vklj. analitični pripomoček Canvas);
  - Projekcija denarnega toka načrtovanega poslovnega podviga;
  - Excel, zahtevnejši, s formulami;
  - Pravo družb in poslovno pravo, Gospodarsko pravo,
  Gospodarsko statusno pravo, Korporacijsko pravo,
  Statusno pravo in finančno poslovanje;
  - Kazalniki tveganja pri presojanju uspešnosti poslovanja;
  - Obvladovanje tveganj in managerska kontrola;
  - Finančna projekcija kot sestavina poslovnega načrta;
  - Monte Carlo simulacija za odločanje o outsourcingu;
  ​- Ocena možnosti vertikalne ali horizontalne integracije;
  - Strateški management (vklj. SWOT analizo, Porterjeve silnice,
  verigo vrednosti, BCG matriko, itd.)​;
  - Računovodske informacije za odločanje in
  - sorodni predmeti s področja gospodarstva in gospodarjenja.

  Ljudem, ki se ukvarjajo z vodenjem gospodarskega poslovanja
  v organizacijah (podjetjih, zavodih, zadrugah in društvih), nudimo
  mentorstvo pri izpopolnjevanju podjetniškega znanja, pridobivanju
  poslovnih veščin in izražanju sposobnosti izvrševanja poslovodnih
  funkcij, upoštevaje zgoraj naštete vede.

  Ker so nekateri študenti in študentke že zaposleni ali imajo družine,
  jim zmanjkuje časa za zbrano in mirno dokončanje študija, zato tem
  v Šoli TOČKA PRELOMA nudimo učno pomoč, ki se nanaša
  na pripravo na izpite ali dispozicijo diplomske oziroma magistrske naloge.

  Vabljeni tudi vsi, ki želite dokončati študij po daljši prekinitvi ali napisati seminarsko diplomsko, magistrsko nalogo, ali dobiti možnost prakse ali pripravništva za vodstveno delovno mesto v podjetju, da nam pišete na elektronski naslov: tockapreloma@gmail.com zaradi dogovora o spoznavnem sestanku.

  Pridružite se nam tudi na naši FB strani.

  • 06 Danes
   Maj, 2021
  • 13 Četrtek
   Maj, 2021
  • 20 Četrtek
   Maj, 2021
  • 27 Četrtek
   Maj, 2021
  • 03 Četrtek
   Junij, 2021
  • 10 Četrtek
   Junij, 2021
  • 17 Četrtek
   Junij, 2021
  • 24 Četrtek
   Junij, 2021
  • 01 Četrtek
   Julij, 2021
  • 08 Četrtek
   Julij, 2021