Francoska šola v Ljubljani

  Zakaj slovenski starši in starši drugih narodnosti izberejo Francosko šolo v Ljubljani?

  Starši želijo za svojega otroka le najboljše, zato je jasno, da iščejo šolo, ki je zanj najboljša. Tega se zavedamo in se zato tudi nenehno izpopolnjujemo, da bi vam lahko ponudili način šolanja, ki prinaša največ uspehov.

  Francoska šola v Ljubljani (EFL) je MEDNARODNA šola, ki sledi francoskemu obstoječemu državnemu učnemu kurikulumu, obenem pa upošteva dejavnike prisotne v državi gostiteljici, Sloveniji. Naša cilja sta zagotavljanje kvalitetnega izobraževanja francoskim in francosko govorečim učencem ter integracija učencev tako francoske in slovenske, kot tudi drugih narodnosti s pomočjo svojevrstnega načina učenja francoščine.

  V letu 2017 smo prejeli homologacijo s strani slovenske države, to pomeni, da je šola v Sloveniji priznana, vpisana v register mednarodnih šol in dvojno šolanje slovenskih otrok ni več potrebno!

  Zahvaljujoč trdnosti svojih učnih in izobraževalnih projektov, kakovostnemu učnemu kadru in podpori s strani Agencije za francosko poučevanje v tujini (AEFE), Francoska šola v Ljubljani to poslanstvo uspešno izpolnjuje že dvajset let.

  Pedagoška doslednost in odprtost duha nas oblikujeta v ustanovo, ki privablja tako francoske in slovenske družine kot tudi tiste iz drugih držav, na kar smo še posebej ponosni.

  Predšolski sistem – I. cikel: FRANCOSKI VRTEC
  Opismenjevanje se pri nas prične že v vrtcu!

  Francoski predšolski sistem združuje značilnosti francoskega izobraževalnega sistema, saj zagotavlja tako vzgojo in izobraževanje kot tudi prijaznost in igro. V starosti od dveh do pet let otroci v vrtcu razvijejo osnovne sposobnosti učenja, izpopolnjujejo jezikovne spretnosti, učijo se živeti z drugimi, razvijajo socialne veščine in ob igri odkrivajo svet pisane besede. EFL sprejema otroke v vrtec že ko dopolnijo dve leti. Znanje francoščine za vpis v vrtec ni potrebno!

  Učni načrt pokriva pet področij:

  osvajanje jezika in odkrivanje pisane besede,
  sprejemanje zadolžitev in odgovornosti vloge učenca,
  razumevanje govorice telesa ter izražanje s telesom,
  spoznavanje družbe in sveta,
  razvijanje zaznav in čustvovanja, domišljije ter ustvarjalnosti.

  Sestavni del učnega procesa je učenje pesmi, umetniško izražanje in ples, kar bogati otrokovo sposobnost izražanja.

  V vsakem razredu so poleg francoskih učiteljev prisotni tudi slovensko govoreči strokovni sodelavci, ki pomagajo slovenskim otrokom premostiti začetne jezikovne ovire. Dvojezičnost v zgodnjem otroštvu omogoča, da otroci razvijejo mehanizme osvajanja tujega jezika, pravilno intonacijo in izgovorjavo, kar kasneje olajša učenje drugih tujih jezikov.

  OSNOVNA ŠOLA - II. cikel: RAZREDNA STOPNJA
  1. razred (CP), 2. razred (CE1) in 3. razred (CE2)

  Ob vstopu v prvi razred pri šestih letih je učenec sposoben razumeti zgodbo, ki mu jo bere odrasla oseba, zna povezovati govorjeno besedo z grafičnim zapisom – črkami. Zna se osredotočiti na dejavnost in se brez zadržkov vključevati v pogovor. Temeljni cilj učnega načrta je osvojiti predpisana osnovna znanja ob upoštevanju otrokovih zmožnosti.

  Cilji vključujejo: branje, pisanje, poznavanje in uporaba števil, besedni zapis števil, računanje z majhnimi količinami.

  OSNOVNA ŠOLA - III. cikel: razredna stopnja 4. razred (CM1), 5. razred (CM2)

  Učenci napredujejo v obvladovanju francoskega jezika (branje, pisanje, besedišče, slovnica in pravopis), kot tudi slovenskega in angleškega. Ob koncu 4. razreda bo njihova angleščina dosegla nivo znanja A1 po Evropskem referenčnem okviru za jezike (CECR,

  Pri matematiki se naučijo operiranja s številčnimi in geometrijskimi podatki, računanja s celimi in decimalnimi številkami, obravnavajo enostavne ulomke in decimalne številke, pretvarjajo merske enote, utrjujejo računanje na pamet. Pričnejo spoznavati tudi naravoslovje in tehniko ter se navadijo uporabljati različna orodja v informatiki.

  V teh letih se učenci učijo o zgodovini zahodne civilizacije vse od prazgodovine do sodobnosti. Učijo se o geografskih posebnostih zemeljske krogle, sveta in Evrope, o branju zemljevidov ter geografskih značilnosti Slovenije in Francije.

  COLLèGE - IV. cikel: predmetna stopnja od 6. do 9. razreda (od 11 do 14 let)

  SREDNJA ŠOLA - GIMNAZIJA (v letu 2017 se je odprl 1. letnik)

  Od leta 1991 Francoska šola v Ljubljani sprejema učence višjih razredov osnovne šole, v katerih so tako deklice kot dečki. Vsi učenci so vpisani v CNED (Državni center za izobraževanje na daljavo), ki je javna ustanova pod okriljem francoskega Ministrstva za šolstvo in skrbi za šolanje 400 000 otrok po vsem svetu.

  CNED za vse učence priskrbi potrebna učna gradiva glede na njihovo starost in nivo znanja. Učitelji višjih razredov osnovne šole in gimnazije s svojo strokovnostjo in pedagoško usposobljenostjo zagotavljajo kvaliteto pouka, razlago učne snovi, vodijo učni proces in ostale aktivnosti ter odgovarjajo na vprašanja učencev. Hkrati pripravljajo učence 9. razreda (3ème) na zaključni izpit, Brevet ter dijake na opravljanje mature.

  Učitelji dnevno spremljajo delo učencev in njihov napredek po programu CNED ter sledijo učnim načrtom francoskega izobraževalnega sistema. Manjše skupine učencev omogočajo, da se učitelji posvečajo vsakemu učencu posebej in v celoti izvedejo predpisani letni učni program Ministrstva za šolstvo.

  Poleg učiteljev družboslovja (francoščina, zgodovina, geografija in družbena vzgoja) in naravoslovja (matematika, spoznavanje življenja in okolja, fizika, kemija, tehnika in informatika) program izvajajo tudi učitelji tujih ter klasičnih jezikov in kulture, glasbe, likovne umetnosti in športne vzgoje. Predmetnik EFL vključuje tudi slovenski jezik (140 ur), angleščino, nemščino, španščino, italijanščino, LATINŠČINO in STARO GRŠČINO - resnično in to v osnovni šoli!

  Predmetnik višjih razredov vključuje tudi kulturne, znanstvene in kulinarične dneve ter na koncu leta tudi šolo v naravi.

  Naši otroci dosegajo ODLIČNE učne uspehe, več kot odlično sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, z odličnim uspehom opravljajo izpite kot so DELF prim, DELF junior...

  Vzgajamo jih v odgovorne in samostojne mlade ljudi.