Predstavitev posamičnega poučevanja (inštrukcije)

  • Kaj: Inštrukcije ekonomike, statistike, računovodstva ...
  • Kdaj: četrtek, 22.7.2021 od 8.00 do 19.00
  • Kje: Ljubljana
  • Prireditelj: Šola Točka preloma
  • Vstopnina: Brez vstopnine

Študijski predmeti, kot so Upravljalna ekonomika, Metode in tehnike raziskovalnega dela, Finančni management, Poslovna matematika, Finančna matematika, Matematična ekonomika, Poslovne finance, Statistična analiza, Poslovodno in finančno računovodstvo ter podobni gospodarski predmeti visokošolske zahtevnosti, terjajo dobro organizirano učenje. To pomeni sprotne priprave na predavanja in vaje oziroma seminarje, zatem sprotno utrjevanje snovi z reševanjem pretežno računskih nalog, sklepnih nalog ter risanjem in tolmačenjem grafov. Žal pa nas je večina nagnjena h kampanjskemu učenju, zaradi česar se uspešni izpiti "izmuznejo". Kdor torej želi izboljšati svoje učne navade ter v rednem roku z dobrimi ocenami končati študij, je Šola TOČKA PRELOMA pravi naslov zanj/zanjo.  

 

Šola TOČKA PRELOMA

Posamično poučevanje gospodarskih

predmetov visokošolske zahtevnosti

(poučevanje, vaje, inštrukcije, simulacija izpitov, mentorstvo)

 

Pravilna rešitev 

=

Pravilna izbira

Šola TOČKA PRELOMA

(tockapreloma@gmail.com)

Inštrukcije Upravljalne ekonomike;
Inštrukcije Statistične analize in sklepne statistike; Inštrukcije Finančnega managementa;
Inštrukcije Poslovodnega računovodstva;
Inštrukcije Finančnega računovodstva;
Inštrukcije Poslovnih financ;
Inštrukcije Analize poslovanja;
Inštrukcije za pripravo letnih računovodskih poročil; Mentorstvo pri pripravi diplomskih nalog;
Vaje iz slovenskega strokovnega pravorečja za tuje študente in študentke.

 

Študijski predmeti kot so Upravljalna ekonomika, Metode in tehnike raziskovalnega dela, Finančni management, Poslovna matematika, Finančna matematika, Matematična ekonomika, Poslovne finance, Statistična analiza, Poslovodno in finančno računovodstvo ter podobni gospodarski predmeti visokošolske zahtevnosti, terjajo dobro organizirano učenje. To pomeni sprotne priprave na predavanja in vaje oziroma seminarje, zatem sprotno utrjevanje snovi z reševanjem pretežno računskih nalog, sklepnih nalog ter risanjem in tolmačenjem grafov. Žal pa nas je večina nagnjena h kampanjskemu učenju, zaradi česar se uspešni izpiti "izmuznejo". Kdor torej želi izboljšati svoje učne navade ter v rednem roku z dobrimi ocenami končati študij, je Šola TOČKA PRELOMA pravi naslov zanj/zanjo.  Šola TOČKA PRELOMA

Posamično poučevanje gospodarskih

predmetov visokošolske zahtevnosti

(poučevanje, vaje, inštrukcije, priprave na izpite, mentorstvo pri pisnih študijskih nalogah)

 

Pravilna rešitev 

=

Pravilna izbira

Šola TOČKA PRELOMA

(tockapreloma@gmail.com)

Inštrukcije Upravljalne ekonomike;
Inštrukcije Statistične analize in sklepne statistike; Inštrukcije Finančnega managementa;
Inštrukcije Poslovodnega računovodstva;
Inštrukcije Finančnega računovodstva;
Inštrukcije Poslovnih financ;
Inštrukcije Analize poslovanja;
Inštrukcije za pripravo letnih računovodskih poročil; Mentorstvo pri pripravi diplomskih nalog;
Vaje iz slovenskega strokovnega pravorečja za tuje študente in študentke.

Study subjects such as Management Economics, Research Methods and Techniques, Financial Management, Business Mathematics, Financial Mathematics, Mathematical Economics, Business Finance, Statistical Analysis, Management and Financial Accounting and similar economic subjects of higher education complexity require well-organized learning. This means ongoing preparations for lectures and exercises or seminars, followed by ongoing consolidation of materials by solving mainly computational tasks, concluding assignments and drawing and interpreting graphs. Unfortunately, most of us are prone to campaign learning, which makes successful exams "slip away". Therefore, if you want to improve your learning habits and complete your studies with good grades on a regular basis, the TOČKA PRELOMA School is the right address for him / her.

Individual teaching of economics

subjects of higher education complexity

(teaching, exercises, instructions, exam preparation, mentoring in written study assignments)

 

The right solution

=

The right choice

=

School BREAKING POINT

(tockapreloma@gmail.com)

Management Economics Instructions;
Instruction Statistical analysis and concluding statistics; Financial management instruction;
Management accounting instruction;
Financial accounting instruction;
Business Finance Instructions;
Business Analysis Instructions;
Instructions for preparing annual financial reports; Mentoring in the preparation of diploma theses;
Exercises in Slovenian professional orthography for foreign students

Vir: Šola Točka preloma, Napovednik.com

Zemljevid