Kritična in medijska pismenost

  • Kaj: KATIS delavnica
  • Kdaj: četrtek, 8.4.2021 ob 23.00
  • Kje: Splet, Maribor
  • Prireditelj: Pekarna Magdalenske mreže
  • Vstopnina: 50EUR

Usposabljanje, namenjeno učiteljicam_em in strokovnim delavkam_cem v šolah ter drugih organizacijah, bo potekalo na spletu od četrtka, 15. 4. 2021, do sobote, 17. 4. 2021, v obsegu 18 pedagoških ur in je v katalogu Katis ovrednoteno z 1 točko.

Delavnica izhaja iz pedagoškega modela, ki ga želijo približati učiteljicam_em in jih spodbuditi, da v svoje vsakodnevno delo z mladimi vključijo elemente kritične pedagogike in medijske pismenosti v navezavi z digitalno pismenostjo. Le-to bo obogatilo učni proces z dodatno kontekstualno širino obravnavanih tematik in zavedanjem o znanju kot družbeni konstrukciji, vezani na družbene norme in vrednote. Vse to bo učiteljicam_em in mladim omogočalo vpogled v razmerje med znanjem in močjo, ter jih opremilo z mehanizmi in teoretskimi orodji za razvijanje kritičnega odnosa do lastnega znanja. Skozi proces se bo povečalo zavedanje o ekonomskih, političnih in družbenih interesih, ki vplivajo na znanje, informacije in vsebine, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.

Prijave sprejemajo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov info@pekarnamm.org do 8. 4. 2021. Cena delavnice je 50 eur.

Seznanile_i se bodo:

– kako uporabiti kritično pismenost kot metodološko orodje pri delu z mladimi;
– kako razviti kritični pogled v to, kako različna besedila (v medijih, v oglasih, na spletnih blogih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih…) oblikujejo njihove svetove, kulture in identitete na vpliven, pogosto prikrit način;
– kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preoblikovanje teh istih svetov;
– zavedati se samoumevnosti, s katero večinoma sprejemajo množico sporočil in jo nadomestiti s previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil;
– kako se na podlagi novo pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in ustvarjalno opozarjanje na problematike ali reševanje problematik v njihovem neposrednem družbenem okolju.

Razvijale_i bodo:
 
– senzibilnost za kritično branje množice sporočil, ki nereflektirana vplivajo na pojmovanja sveta, in pozornost do ozadja informacij;
– vpogled v načine, na katere informacije, besedila, mediji na prikrit način formirajo svetove kulture in identitete mladih;
– prepoznavanje in spodbujanje pozornosti do dejstva, da je branje socialna praksa, ki jo tvorijo dogodki in pravila interpretacije, ki se jih naučijo v institucijah kot je šola in cerkev, družina in delovno mesto, ki ta pravila in dogodke tudi oblikujejo;
– načine prepoznavanja različnih načinov funkcioniranja družbenih omrežij in digitalnih tehnologij ter njihov vpliv na posameznikovo življenje;
– pristope k motiviranju mladih k dejavnemu, angažiranemu in ustvarjalnemu posredovanju svojih vrednot;
– dojemanje sveta v svojem neposrednem družbenem okolju;
– poznavanje orodij za uspešno rabo lastnih besedil in besedil mladih kot družbenih orodij.

Uporabljene metode dela:
 
– predavanje;
– vodena diskusija;
– delo v skupini;
– kritična diskurzivna analiza medijskih in drugih besedil.


Udeleženke_ci bodo prejele_i potrdilo o udeležbi z navedbo števila ur in obravnavanih vsebin.

 

Izvajalki:

Urška Breznik

Univ.dipl. sinologinja in profesorica umetnostne zgodovine, od leta 2013 direktorica Pekarne Magdalenske mreže. Vodi in koordinira projekta s področja mladine in kulture ter izvaja delavnice in seminarje kritične pismenosti za mlade, mladinske in pedagoške delavce na temo migracij, delavskih pravic, podnebne krize...

– soavtorica pedagoškega modela sedmih korakov za izvajanje delavnic in seminarjev kritične pismenosti za mlade in pedagoške delavke_ce;
– izvajalka delavnic kritične pismenosti na temo medijev, delavskih pravic, migracij, potrošništva, demokracije in političnih sistemov,... (2009-);
– soavtorica modela neformalnega izobraževanja za mlade "Kritična pismenost in delavske pravice" in izvajalka delavnic na temo kritične pismenosti za nezaposlene mlade v okviru projekta "Združimo se!".

Kaja Fiedler

Diplomantka sociologije in interdisciplinarnega družboslovja, v Pekarni Magdalenske mreže je zaposlena od leta 2016 na projektih s področja kritične pismenosti, izobraževanj mladih o delavskih pravicah, zadružništvu, stanovanjskih zadrugah in podnebnih spremembah.

– izvajalka delavnic kritične pismenosti na temo delavskih pravic, medijev, migracij, demokracije in političnih sistemov, potrošništva,... (2016-);
– soavtorica modela neformalnega izobraževanja za mlade "Kritična pismenost in delavske pravice" in izvajalka delavnic na temo kritične pismenosti za nezaposlene mlade v okviru projekta "Združimo se!" ;
– avtorica raziskave "Zaposlovanje mladih in krtična pismenost, stanje v Sloveniji 2020".

Vir: Pekarna Magdalenske mreže, Napovednik.com