Pavle Banović, Moving spaces

KAPSULA
Pavle Banović, Moving spaces


V KAPSULI pripravljamo razstavo Pavleta Banovića Moving spaces.
Razstava poteka brez uradnega odprtja, na ogled bo od 9. februarja do 2. marca 2021 po običajnem odpiralnem času galerije (ponedeljek – petek, 12h- 18h, izven uradnih ur po dogovoru).
Kustosinja razstave je Nina Skumavc.


Datum trajanja razstave je odvisen od vladnih ukrepov – obrazstavni program in novosti glede ogleda razstave lahko spremljate na naši spletni strani in družbenih omrežjih.
Vljudno prosimo vse za upoštevanje priporočenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb (NIJZ).

 

 

Pavle Banović se v svojih delih ukvarja z vprašanji identitete, družbene pogojenosti in družbenih vzorcev. Obravnavane teme osvetljuje skozi drugačne, marginalizirane nazore ter z različnimi prijemi in načini poskuša preobrniti dominantni pogled. Njegov namen ni moraliziranje ali podajajne resnice. Zaveda se inherentne pristranosti osebnih prepričanj in pogojenosti objektivnosti, kljub temu pa preko umetniških del želi razširjati dane okvire. Ustvarja na področju fotografije, videa, performansa in akcij, aktiven je tudi na področju risbe in ustvarjanja knjig umetnika.

Knjiga umetnika Moving spaces (2019) nosi enak naslov kot razstava sama. Prinaša avtorjeve fotografije z dopisanimi besedili. Na fotografijah so enakovredno obravnavani drobni, naključni in nepomembni detajli vsakdana ter pomensko sugestivni posnetki, kjer vidimo potni list, fotografije za osebni dokument in papir s številko za čakanje v vrsti na sektorju za upravne notranje zadeve (Upravna enota Ljubljana). Dokumentiranje vsakdana beleži različna mentalna stanja, situacije in misli, ki jih avtor intimno doživlja, hkrati pa jih veže tudi na širše družbene problematike. Delo Turn down your photos opacity and look behind them (2020) sestavljajo trije triptihi risb na papirju. Avtor je risal po fotografijah in podobah z razglednic iz osebne zbirke. V procesu prenašanja prvotne podobe postanejo praktično neprepoznavne. Večina jih izgleda kot negativ fotografije, detajli niso razvidni, ostanejo le bele silhuete na temnem ozadju, kot slaba fotokopija. Vsaki podobi je dodano besedilo, ki opiše z njo povezano osebno izkušnjo. Kontekst postane bolj nazoren, ko preberemo besedilo ob risbi, narejeni po razglednici s fotografijo dveh moških med poljubljanjem, ki jo je avtor dobil kot darilo. Med drugim zapiše:  ... It was a mark of identity I was given, it was a sign how others will percieve me forever. At the time I didn't know what this thing meant. Two men kissing on a postcard made me happy. Now this ambiguity scares me. ... V vseh primerih besedilo govori, kako je podoba nastala oziroma prišla v osebni arhiv, dogodku, ki jo spremlja ter trenutem razmisleku, s katerim jo povezuje. Pretekli dogodki in situacije, ki jih obravnavamo kot slučajne, se lahko retrospektivno zdijo ključni trenutki v katerih se je oblikovala naša identiteta. Podobe imajo moč, da prikličejo spomine, nosijo obljube, ki se ne bodo uresničile in nosijo zahtevna vprašanja, s katerimi ne vemo, da se bomo v prihodnosti soočali. Včasih se zdijo bolj resnične kot realnost sama.

Pavle Banović v svojih projektih nagovarja številne teme, v prvi vrsti pa se ukvarja z lastno identiteto in okoljem v katerem živi. Zanima ga geografska determiniranost, omejenost, vsakodnevno gibanje, rutina, ki jih narekujejo družbena pravila in norme, občutenje tesnobe, ki jo doživlja ob ljudeh, ki jih meje pomirjajo, medtem, ko njega strašijo, stereotipizacija, ki jo opaža in občuti v svoji generaciji, države, iz katere prihaja... To so stvari, ki ga neprestano spremljajo.

Pavle Banović (1998, Beograd, Srbija) živi in študira v Beogradu, na oddelku za nove medije na Akademiji za likovno umetnost. Je prejemnik nagrade Telekom za najboljše študentsko delo na oddelku za nove medije (2019). Sodeloval je na skupinskih razstavah Goethe inštituta Leaving the safe regime (2018), na razstavi Crowd in the city v Mestni galeriji v Beogradu (2019) in razstavi Hard pressed v KC Magacin v Beogradu (2020). Njegovo delo je izstopalo na končni razstavi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani v letu 2020. Tu je bil Pavle Banović na študijski izmenjavi.

 

 

In his works, Pavle Banović deals with issues of identity, social conditioning and social patterns. He illuminates these topics through different, marginalized views and tries to change the dominant view with different approaches. His purpose is not to moralize or convey truth. He is aware of the inherent bias of personal beliefs and the conditionality of objectivity, but nevertheless wants to broaden the given frameworks through works of art. He creates in the field of photography, video, performance and actions, but he is also active in the field of drawing and creating Artist Books.

 

The Artist Book Moving Spaces (2019) bears the same title as the exhibition itself. It brings the author’s photographs with added written texts. The photos equally treat small, accidental and insignificant details of everyday life and semantically suggestive shots, where we see a passport, photos for an identity document and small note with a queue number in the sector for administrative internal affairs (Administrative Unit Ljubljana). Documenting everyday life records various mental states, situations and thoughts that the author intimately experiences, and at the same time he connects them to broader social issues. The work Turn down your photos opacity and look behind them (2020) consists of three triptychs of drawings on paper. The author drew on photographs and images from postcards from his personal collection. In the process of transferring, the original images become virtually unrecognizable. Most of them look like negative photos, the details are not visible, only white silhouettes remain on a dark background, like a bad photocopy. Each image is accompanied by text describing the personal experience associated with it. The context becomes more explicit when we read the text next to a drawing made after a postcard with a photograph of two men kissing, which the author received as a gift. Among other things, he writes: ... It was a mark of identity I was given; it was a sign how others will perceive me forever. At the time I didn't know what this thing meant. Two men kissing on a postcard made me happy. Now this ambiguity scares me. ... In all cases, the text tells how the image was created or came into the personal archive, it speaks about the event that accompanies it and about the reflection with which it connects it. Past events and situations that we treat as accidental may, in retrospect, seem to be key moments in which our identity was formed. Images have the power to evoke memories, carry promises that will not be fulfilled, and open challenging questions we don’t know we will face in the future. Sometimes they seem more real than reality itself.

Pavle Banović addresses many topics in his projects, primarily dealing with his own identity and the environment in which he lives. He is interested in geographical determination, limitation, daily movement, routine dictated by social rules and norms, the feeling of anxiety he experiences when people are calmed by borders while they frighten him, the stereotyping he observes and feels in his generation, the country he comes from... These are the things that constantly accompany him.

 

 

Program Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL, Oddelek za kulturo.
Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je član ASOCIACIJE - društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti.
Kontakt:
Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.
Center in Galerija P74, TPB 1, 1000 Ljubljana

p74info@zavod-parasite.si
m 041 911 397

Vir: Center in galerija P74, Napovednik.com

Zemljevid