Nika Ham, Morgen

Nika Ham, Morgen


12. 1. – 2. 2. 2021

 

Samostojna predstavitev Nike Ham je del nagrade, ki ji kot prejemnici Nagrade skupine OHO pripada. Avtorica je medij slike v zadnjih letih zamenjala za video, digitalno umetnost in performans. Slednje je kot nalašč za uporabo lastnega telesa in gibanja. Na ta način se najlažje izraža, služi pa ji tudi kot mehanizem sproščanja. Lahko bi celo rekli, da je fizična aktivnost osebna potreba, samoopazovanje pa nekaj, kar jo zanima. Kar je speficično in nenavadno, je za koga nastopa in na kakšen način je njen performans dokumentiran. Rojena v svet, kjer so nadzorni sistemi nekaj vsakdanjega, jih je sčasoma prenehala ignorirati. Trenutek, ko je opazovana, je izkoristila za nastop, nevidnega opazovalca je postavila v vlogo gledalca in jasno sporoča, da ve, da je gledana.

Serija Ples z Benthamom (2017-2020) združuje akcije/performanse, ki jih avtorica izvaja za nadzorne kamere. Gre za dokumentiranje specifičnega gibanja, ki je za prostor, kjer ga izvaja, nepričakovano, celo neskladno s pravili (vsaj t.i. primernega vedenja). Performira v javnih kulturnih institucijah – pričela je v ljubljanski Moderni galeriji in nadaljevala v tujih muzejih in galerijah. Med bivanjem v Berlinu (2020) je odkrila novo možnost: BVG sistem (berlinski javni prevoz). Dejstvo, da gre za javni prostor pomeni, da zanj ne potrebuje dovoljenja. Poleg tega je performansu priča tudi naključno občinstvo. Podobo zaznamuje statičen pogled od zgoraj, ekstremno širok objektiv, ki deformira prostor, slaba resolucija in pogosti glitchi. Posnetke nato še dodatno obdela: pripoved gradi s 3D animacijo, ponavljanjem (zanke oz. loop) in plastenjem podobe.

Na razstavi z naslovom Morgen Nika Ham predstavlja novo delo, ki ga je zasnovala v času rezidence v Berlinu. Gre za prostorsko instalacijo sestavljeno iz serije videov. Gre za drugačen pristop k samoopazovanju: snemala se je sama, s telefonom, v zasebnosti svoje sobe. Dokumentirala je svoje dnevno izvajanje joge. Njen glasbeni izbor privede do tega, da med izvajanjem klasičnih pozicij telo občasno odreagira po svoje, gibanje pa se spremeni v nekakšen ples. Avtorica je na vseh videih oblečena v enako športno opravo črne barve, snema se pred enakim ozadjem, posamezen del rutine pa traja v večini primerov nekaj sekund. Sprememba hitrosti posnetkov oziroma pospešitev (kar je njen ustaljen postopek) ustvarja specifičen učinek in humoren podton. Sestavljen video je vizualno minimalističen, hkrati pa na zelo dinamičen način kaže telo, dele telesa, mišični napor. Uporaba dveh projektorjev in postopno pomnoževanje videa v več enakih pridobi skoraj učinek kalejdoskopa. Če ne bi vedeli, da gre za jogo, bi pomislili na balet, sodobni ples, cirkuško akrobatiko ali na športno aktivnost.

V času razstave bo umetnica nadaljevala z aktivnostmi in jih prenašala preko spletnega videoprenosa. Svojo rutino bo tudi sistematično beležila. Ne le na list papirja, kot to počne običajno, temveč na galerijsko steno. Črtica, ki jo označi na steni, predstavlja deset minut fizične vadbe. Rezultat sistematičnega dokumentiranja vsakodnevne rutine nam predstavi v treh razsežnostih: preko neposrednega video prenosa v realnem času, kot sestavljen video in preko znaka na steno. Na ta način je vizualna prisotnost avtorice vedno manjša, veča pa se abstraktnost podobe. S tem je gledalec postavljen pred nov izziv.

 

Nika Ham (1991) je končala magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. V šolskem letu 2013/2014 se je študijsko izpopolnjevala na Winchester School of Art v Angliji. Med študijem je sodelovala na več skupinskih in samostojnih razstavah. Od leta 2016 dela kot vodja grafičnega oddelka za filmski festival LET'S CEE na Dunaju, sodeluje z umetniško skupino Laibach in dela v Moderni galeriji. S svojimi videi, grafičnim oblikovanjem in fotografijo deluje na področju teatra in klubske scene v Ljubljani. Je prejemnica Nagrade skupine OHO 2020.

 

 

Nika Ham, Morgen

12 January – 2 February 2021

 

The solo exhibition of Nika Ham is part of the OHO Group Award which she is a recipient of. In recent years, the author has replaced the medium of painting with video, digital art, and performance. The latter is perfect for using her own body and movement. In this way, she expresses herself most easily, but the performance also serves as a release mechanism. We can even say that physical activity is a personal need, and self-observation something that interests her. What is specific and unusual is who she performs for and how her performance is documented. Born into a world where surveillance systems are commonplace, she eventually stopped ignoring them. She took advantage of the moment in which she is observed to perform, placing the invisible observer in the role of spectator and making it clear that she knows she is being watched.

The Dance with Bentham series (2017–2020) combines actions / performances that the author performs for surveillance cameras. It is about documenting a specific movement, such that is unexpected in the space in which it is performed, even inconsistent with its rules (at least with the so-called appropriate behaviour). She performs in public cultural institutions – she started in Ljubljana’s Museum of Modern Art and continued in foreign museums and galleries. During her stay in Berlin (2020), she discovered a new possibility: the BVG system (Berlin public transportation). The fact that it is a public space means that she doesn’t need a permit. In addition, the performance is also witnessed by a random audience. The image is characterized by a static view from above, an extremely wide lens that deforms the space, poor resolution, and frequent glitches. The images are then additionally processed: the narrative is built with 3D animation, repetition (loops), and layering of the image.

In Morgen, Nika Ham presents a new work she devised during her residency in Berlin. It is a spatial installation consisting of a series of videos. There is a different approach to self-observation: she filmed herself, with her phone, in the privacy of her room. She documented her daily practice of yoga. Her musical selection causes the body to occasionally react on its own while performing classical positions, and the movement changes into a kind of dance. In all the videos, the author is dressed in the same black sports outfit, she is filmed in front of the same background, and each part of the routine lasts in most cases a few seconds. Changing the speed of the shots, acceleration (which is her usual procedure), creates a specific effect and a humorous undertone. The composite video is visually minimalistic, but at the same time it shows the body, body parts, muscular effort, in a very dynamic way. The use of two projectors and the gradual multiplication of video into several identical ones brings out a certain kaleidoscopic effect. If we don’t know it is yoga, we can easily think of ballet, contemporary dance, circus acrobatics, or a sports activity.

During the exhibition, the artist will continue with the activities and broadcast them via online video transmission. She will also systematically record her routine. Not just on a sheet of paper, as she usually does, but on a gallery wall. The line she marks on the wall represents ten minutes of physical exercise. The result of the systematic documentation of the daily routine is presented to us in three dimensions: via live video transmission in real time, as a composite video, and via a sign on the wall. In this way, the visual presence of the author diminishes while the abstractness of the image increases. This puts the viewer in front of a new challenge.

 

Nika Ham (1991) completed her master’s degree in painting at the Academy of Fine Arts and Design. In the 2013/2014, she continued her studies at the Winchester School of Art in England. During her studies she participated in several group and solo exhibitions. Since 2016, she has been working as the head of the graphic department for the LET'S CEE Film Festival in Vienna, collaborating with the Laibach art group and working at the Museum of Modern Art. With her videos, graphic design and photography, she works in the field of theatre and club scene in Ljubljana. She is the recipient of the OHO Group Award 2020.

Vir: Center in galerija P74, Napovednik.com

Zemljevid