Čudoviti svet metuljev

ČUDOVITI SVET METULJEV
Stekleni atrij Mestne hiše v Ljubljani
23. 6. – 30. 7. 2020
Odprto vsak dan od 8. do 22. ure

 

Metulji so majhni, a prepoznavni prebivalci travnikov. Ne živijo le na pisanih suhih travnikih na Krasu ali na prostranih prekmurskih ravnicah in tudi ne samo na osamljenih gorskih tratah. Metulje lahko srečamo tudi v mestu, na vrtu pred hišo ali v urejenem parku. In povsod kjer se metulji pojavljajo predstavljajo pomemben del narave.


V Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije se že dvajset let posvečamo raziskovanju in varovanju metuljev v Sloveniji. Z razstavo bomo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane približali pisani svet metuljev, saj boste lahko spoznali v Sloveniji živeče vrste, med njimi tudi tiste, ki jih lahko srečate v Mestni občini Ljubljana. Z metulji namreč sobivamo in lahko pridemo v stik z njimi praktično na vsakem koraku. So namreč pomembni pokazatelji stanja okolja, v katerem živimo in za katerega moramo poskrbeti, da ga ohranimo tudi našim zanamcem. V letu 2020, ko obeležujemo tudi 100-letnico objave Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov, se še toliko bolj zavedamo, kako velik dar je ohranjena narava, ki jo lahko občudujemo tudi v neposredni bližini našega glavnega mesta.

Metulji so barvita, pestra in zelo raznolika skupina žuželk in njihov pomen v naši bližini želimo predstaviti čim širši javnosti. Na razstavi bo pestrost metuljev predstavljena s fotografijami metuljev in njihovih življenjskih prostorov. Poleg tega boste lahko podrobneje spoznali njihov življenjski krog, razlike med nočnimi in dnevnimi metulji, katere vrste metuljev so pri nas najbolj ogrožene ter dejavnike, ki trenutno najbolj pretijo metuljem. Predstavljena bo zgodovina raziskovanja metuljev na območju Slovenije in delovanje Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Razstava bo tako podala celostno predstavitev metuljev in njihov pomen v naravi ter tudi načine in zgodovino proučevanja v Sloveniji.

Z razstavo se predstavlja DPOMS - Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.


WONDERFUL WORLD OF BUTTERFLIES

Butterflies are small but recognizable inhabitants of meadows. They live not only on colorful dry meadows in the Karst, vast plains of Prekmurje, higher altitude grasslands, but also live in the city, in the gardens or in a city park. And wherever butterflies occur, they represent an important part of nature.

The Society for the Study and Conservation of Lepidoptera in Slovenia has been dedicated to the research and protection of butterflies in Slovenia for twenty years. With the exhibition, we will bring the colorful world of butterflies closer to the inhabitants and visitors of Ljubljana. Visitors will get to know the species living in Slovenia, including those you can meet in the City of Ljubljana. We coexist with butterflies and we can get in touch with them practically at every step. Namely, they are valuable indicators of the environment in which we live and for which we must take care to preserve it for future generations. In 2020, when we also celebrate the 100th anniversary of Monument of the Department for the Protection of Nature and Natural Monuments, we are even more aware of the great gift of preserved nature, which can be also admired in our capital city and its surroundings.

Butterflies are a colorful, varied and very diverse group of insects and we want to present their importance to the widest possible public. At the exhibition, the diversity of butterflies will be presented with photographs of butterflies and their habitats. In addition, you will be able to learn more about their life cycle, the differences between nocturnal and diurnal butterflies, which species of butterflies are most endangered in our country and the factors that currently threaten butterflies the most. The history of butterfly research in Slovenia and the activities of the Society will be presented. The exhibition will give a comprehensive presentation of butterflies and their importance in nature, as well as methods and history of their study in Slovenia.

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid