Novosti obračuna plač v javnem sektorju

Vabimo vas na spletni seminar v živo z aktualno vsebino

NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA v luči NOVIH INTERVENTNIH ZAKONOV za JAVNI SEKTOR
spletni seminar v živo

TERMIN
Ljubljana, 26. maj 2020, od 9.00 do 12.30,
spletni seminar v živo

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, univ. dipl. pravnik

PROGRAM
1. Novi interventni ukrepi zaradi korona krize in novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2020

 • Znižanje plač za funkcionarje,začasna premestitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije, delo preko polnega delovnega časa v času epidemije, zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije, nadomestilo plače zaradi epidemije dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije,...
 • Nagrajevanje delovne uspešnost (kako je z redno delovno uspešnostjo, delovno uspešnostjo in naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnostjo iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
 • Napredovanja (napredovanja v plačne razrede in nazive)
 • Regres za letni dopust
 • Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence
 • Druge novosti

2. Pravilno določanje plač

 • Določitev osnovne plače – plačnega razreda (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali višji naziv)
 • Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje (ocenjevanje, preverjanje pogojev glede ocen in teka napredovalnega obdobja, izpolnitev ocenjevalnega lista, evidenčnega lista in izdaja obvestila z aneksom k pogodbi o zaposlitvi; možnost zahteve za preizkus ocene javnega uslužbenca; kdo in kdaj je lahko napredoval po ponovni sprostitvi varčevalnega ukrepa glede napredovanj; na katere določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je treba biti posebej pozoren? Kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna skupina B) po izteku mandata direktorja - direktorji v času mandata direktorja ne morejo napredovati v višji plačni razred)
 • Določitev dodatkov (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, dodatek za akademski naziv, dodatki za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas…); pod katerimi pogoji so do dodatkov upravičeni direktorji?
 • Nagrajevanje delovne uspešnosti (viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?)
 • Vračilo plač zaposlenih v primeru nezakonito določene plače (3. a člen ZSPJS, Sodba Vrhovnega sodišča RS in ravnanje delodajalcev upoštevaje predmetmo sodbo)

4. Pravilno določanje prejemkov in povračil

 • Vračilo nezakonito določenih prejemkov in povračil (165. člen ZUJF?)
 • Relevantne odločitve komisij za razlago kolektivnih pogodb in relevantna sodna praksa
 • Nadomestlilo plače (za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ipd.)
 • Nadomestlo za ločeno življenje
 • Regres za prehrano (pod katerimi pogoji se lahko izplačuje, kako je z izplačilom regresa v primeru neenakomerne prerazporeditve delovnega časa in v primeru nadurnega dela ipd.)
 • Regres za letni dopust (pravica do regresa, kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa, od česa je odvisna višina regresa, ali je treba vrniti regres v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po izplačilu regresa?
 • Dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini (določitev višine dnevnice, pojasnila k uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, kdaj izplačilo dnevnice in kdaj izplačilo dodatnega regresa za prehrano?
 • Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (npr. v katerih primerih 18% in v katerih primerih 30%)
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (pravica do povračila, višina povračila, ali je možna kombinacija javnega prevoza in kilometrine?, kdaj se šteje, da javni prevoz ni možen, sodna praksa)
 • Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči (npr. kako je z izplačilom jubilejnih nagrad v primeru dela s krajšim delovnim časom, katero obdobje je treba šteti v delovno dobo zaradi izplačila jubilejnih nagrad, zakaj članom sindikata lahko pripada višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč? Ali obstaja razlika med funkCionarji in javnimi uslužbenci glede izplačila solidarnostne pomoči, kakšna je vloga minimalne plače pri izplačevanju solidarnostne pomoči ipd.)
 • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (pojasnilo h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, veljavni interevntni ukrep glede premij)
 • Odpravnina ob upokojitvi (v katerem primeru izplačilo dveh in v katerem primeru izplačilo treh odpravnin, kako je z odpravnino v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev

5. Veseli bomo vaših pisnih vprašanj.

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN
- Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah
- Računovodskim službam javnem sektorju
- Računovodjem in ekonomistom, referentom
- Knjigovodjem – likvidatorjem plač
- Kadrovskim delavcem
- Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA
Kotizacijaznaša 69€ ( z vključenim DDV)

POPUSTI
Za 2 in več prijavljenih iz iste organizacije priznavamo dodatni 10% popust.

PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavoi kliknite na Prijava na izobraževanje
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE

 • Izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • Gradivo v elektronski obliki,
 • Odgovore na vaša vprašanja


IZOBRAŽEVANJE BO POTEKALO
Kdaj: 26. maja 2020, od 9.00 do 12.30 na spletni platformi ZOOM
Kje: preko spletne platforme ZOOM ( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)
če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 26052020,
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV:SI80886914.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko:
040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
prijava@evropska-svetovalnica.com


PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR V ŽIVO

NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA v luči NOVIH INTERVENTNIH ZAKONOV za javni sektor

Ljubljana, 26. maj 2020, od 9.00 do 12.30,
spletni seminar v živo

Ime in naslov organizacije:

Telefon:

Kontaktna oseba: ID zaDDV E-pošta:

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek: E-pošta


 
Žig in podpis:

Zunanje povezave: Več o dogodku na naši spletni strani

Vir: Evropska hiša Ljubljana, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Evropska hiša Ljubljana:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid