Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) doživlja stalne spremembe, saj bomo za leto 2019 (verjetno) uporabljali že 25. verzijo, ki bo spremenila davčno obravnavo odhodkov povezanih z najemi. Čeprav zadnje spremembe niso posegle v zasnovo zakona, se v praksi porajajo številna vprašanja. Veliko jih je povezanih s pravili računovodenja, ki so se za uporabnike zbirke MSRP in SRS v letu 2019 spremenila.

Računovodsko evidentiranje dogodkov je pomembno tudi za sestavitev davčnih obračunov v prihodnjih obdobjih, saj obstajajo številne razlike med obravnavo prihodkov in odhodkov za poslovne namene in za davčne namene. Prav zato je seminar razdeljen v dva vsebinska sklopa - računovodski in davčni, ki pa se bosta pri izvajanju prepletala. Predavateljici sta izbrali teme, na katere na svojem strokovnem področju največkrat odgovarjata.

Seminar je namenjen vsem, ki ste v podjetjih ali skupinah podjetij zadolženi za sestavitev davčnega obračun davka od dohodkov pravnih oseb – tudi tistim, ki boste ta obračun sestavljali prvič. Slednjim bomo namenili čas še po zaključku seminarja.

Zunanje povezave: Program

Vir: Izobraževalna hiša Cilj, Napovednik.com

Zemljevid