Rog & klavir

KONCERTNI CIKEL SiBRASS 2019
 
KONCERT III
ROG IN KLAVIR
Nedelja, 13. oktober 2019, ob 11:00
Slovenska filharmonija, Dvorana Slavka Osterca 
 
Izvajalca:
Jože Rošer, rog
Tadej Horvat, klavir
 
Program:
Paul Abraham Dukas: VILLANELLE
Robert Schumann: ADAGIO IN ALLEGRO, op. 70
Lojze Lebič: IN VOCE CORNU, pet miniatur za rog solo
Prolog / Signal in eho / Harmonija / In voce cornu / Epilog
Paul Hindemith: SONATA ZA ALTROG IN KLAVIR
Ruhig bewegt / Lebhaft / Sehr langsam / Das Posthorn (Zweigespräch), Lebhaft
Jean Françaix: DIVERTIMENTO ZA ROG IN KLAVIR
Introduzione / Aria do cantabile / Canzonetta
 
Hornist Jože Rošer je z odliko diplomiral na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani v razredu rednega profesorja Boštjana Lipovška. Magistrski študij je opravljal na Mozarteumu v Salzburgu v razredu profesorja Radovana Vlatkovića. Večkrat se je udeležil Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev (TEMSIG), od koder je vsakič odnesel nagrado ali priznanje. Svojo prvo študentsko Prešernovo nagrado je prejel leta 2009 s trobilnim ansamblom Akademije za glasbo Brass AG, drugo pa leta 2010 s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije za izvedbo skladbe Concertino Larsa Erika Larssona. Rošer je dejaven komorni glasbenik, ki sodeluje z mednarodnim pihalnim kvintetom Quintetto Spirito in mednarodno trobilno zasedbo Worldbrass. S trobilnim kvintetom Contrast je zmagal na prestižnem tekmovanju Jan Koetsier v Münchnu. Izobraževal se je na mojstrskih tečajih pri različnih profesorjih: Stefan Dohr, Radek Baborak, Johannes Hinterholzer, Luiz Garcia, Jacques Zoon, Markus Bruggaier, Georg Pohle idr. Sodeloval je s številnimi orkestri: Londonski simfonični orkester, Simfonični orkester Frankfurtskega radia, Avstralski komorni orkester, Evropski mladinski orkester, Festivalski orkester Young Euro Classic, Opera Klagenfurt, Simfonični orkester RTV Slovenija idr. Je solo hornist Slovenske filharmonije in član Trobilnega ansambla Slovenske filharmonije. Poleg tega poučuje na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter opravlja delo asistenta na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani.
 
Pianist Tadej Horvat je leta 2005 z odliko diplomiral na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani v razredu zaslužne profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak, 2007 pa je zaključil specialistični študij klavirja v razredu profesorja Aleksandra Madžarja v Bernu. V času šolanja je obiskoval tudi pouk harmonike, orgel in solopetja. Za dosežene študijske uspehe je prejel Škerjančevo nagrado Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana, Prešernovo nagrado Akademije za glasbo (2005) ter Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (2006). Bil je dirigent revijskega orkestra Divertimento, s katerim je poustvarjal popularno, zabavno, plesno in filmsko glasbo. Zanj je ustvaril tudi nekaj avtorskih del in drugih priredb. V zadnjih letih sodeluje z uveljavljenimi slovenskimi glasbeniki na pomembnih dogodkih in prireditvah po Sloveniji in tujini. Na državnih in mednarodnih tekmovanjih prejema številne nagrade za zgledno sodelovanje kot korepetitor. Sodeluje v različnih komornih zasedbah, od katerih je potrebno omeniti klavirski duo z Miho Haasom, komorni trio Ataka s klarinetistom Jakom Bobkom in violončelistko Katjo Beguš Bobek ter duo s saksofonistom Oskarjem Laznikom. Od leta 2016 vodi klavirski seminar v okviru poletne šole za glasbo "Ars Longa Vita Brevis". Tadej Horvat je zaposlen kot korepetitor in profesor klavirja na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, že vrsto let pa kot strokovni sodelavec sodeluje tudi z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani.
Francoski skladatelj, kritik in pedagog Paul Dukas je študiral klavir, harmonijo in kompozicijo na Pariškem glasbenem konservatoriju, kjer je kasneje tudi poučeval in bil mentor mnogim slavnim skladateljem, kot so Joaquin Rodrigo, Maurice Duruflé, Olivier Messiaen in Jehan Alain. Je avtor številnih del, med drugim dela Villanellee za rog in klavir, ki je bilo napisano leta 1905 in je posvečeno Françoisu Brémondu.
Predstavnik nemške glasbene romantike Robert Schumann je delo z dvema stavkoma Adagio in allegro, op. 70napisal leta 1849 za rog (lahko tudi violončelo, violino ali violo) in klavir. To leto je bilo zares Schumannovo leto, saj je bilo njegovo najbolj produktivno in bogato leto po številu skladb. Eden od skladateljevih ciljev je bil ustvariti glasbo, ki bi jo amaterji lahko uporabili za nadgradnjo lastne spretnosti na svojih inštrumentih. Eno takšnih del je nedvomnoAdagio in Allegro, ki pa potrebuje zelo usposobljenega amaterja, če ne kar profesionalca, da zadosti njegovim tehničnim zahtevam.
Priznani slovenski skladatelj, dirigent in akademik Lojze Lebič velja za enega najtehtnejših sodobnih slovenskih skladateljev. Prejel je številne nagrade in priznanja, med drugim Kozinovo nagrado (2005), najvišje stanovsko priznanje, ki ga podeljuje Društvo slovenskih skladateljev. Njegova dela izvajajo številni glasbeniki tako doma kot v tujini. Danes bomo v izvedbi Jožeta Rošerja prisluhnili petim miniaturam za rog solo, imenovanim In Voce Cornus ("Z glasom roga"). Miniature si sledijo v naslednjem zaporedju: Prolog, Signal in eho, Harmonija, In Voce Cornus in Epilog. Delo je bilo napisano leta 1990 po naročilu založbe Deutscher Verlag für Musik iz Leipziga.
Paul Hindemith je Sonato za alt rog in klavir napisal leta 1943. Delo ima štiri stavke: začetni Ruhig bewegt je kratek preludij, uglasbljen na pastoralno nostalgijo; sledi mu živahen mini rondo, kjer se glasba skriva v kontrapunktični, metrično nepravilni temi; naslednji, počasen stavek Sehr langsam je kratek in liričen; zadnji stavek, Lebhaft, prične rogist s pripovedovanjem Hindemithove pesmi The Posthorn (Dialogue), kateremu sledi pripovedovanje pianista. Delo preide h koncu, ko prične pianist z igranjem hitrih figur, rogist pa z umirjeno lirično melodijo spominja na razpoloženje začetnega gibanja. S tem dialogom se sonata zaključi vznemirljivo in tolažilno obenem.
Francoski skladatelj Jean Françaix je skladbo Divertimento za rog in klavir napisal leta 1953. Ta kratka a zahtevna skladba s tremi stavki – Introduzione, Aria do cantabile in Canzonetta – od izvajalca zahteva odlično tehniko, dobre ritmične sposobnosti in odlično artikulacijo. Prvi in tretji stavek sta bolj tehnične narave in vsebujeta številne sinkopirane ritme, drugi stavek pa je lirično obarvan in ga označujejo dolge fraze. Skladba je interpretacijsko bogata za izvajalca ter prijetna za občinstvo.

 


SiBRASS 2019 CONCERT CYCLE
 
CONCERT III
HORN AND PIANO
Sunday, 13 October 2019 at 11 a.m.
Slovenian Philharmonic, Slavko Osterc Hall 
 
Performing:
Jože Rošer, French horn
Tadej Horvat, piano
 
Programme:
Paul Abraham Dukas: VILLANELLE
Robert Schumann: ADAGIO AND ALLEGRO, op. 70
Lojze Lebič: IN VOCE CORNU, five miniatures for French horn solo
Prologue / Signal and Echo / Harmony / In voce cornu / Epilogue
Paul Hindemith: SONATA FOR ALTO HORN AND PIANO
Ruhig bewegt / Lebhaft / Sehr langsam / Das Posthorn (Zweigespräch), Lebhaft
Jean Françaix: DIVERTIMENTO FOR HORN AND PIANO
Introduzione / Aria do cantabile / Canzonetta

Jože Rošer, a French horn player, graduated magnum cum laude from the Academy of Music of the University ofLjubljana under professor Boštjan Lipovšek. He obtained his Master’s Degree from the Mozarteum in Salzburg under the mentorship of professor Radovan Vlatković. He participated in the Competition for Young Slovene Musicians and Ballet Dancers (TEMSIG) numerous times and was always awarded a prize or recognition. He received his first Prešeren Award for students in 2009 with Brass AG – the brass ensemble of the Academy of Music of the University of Ljubljana, and his second one in 2010 with the Slovenian Philharmonic String Chamber Orchestra for its performance of Concertino by Lars Erik Larsson. Rošer is an active chamber musician and collaborates with the international woodwind quintet Quintetto Spirito and the international brass group Worldbrass. With the brass quintet Contrast he won first prize at the prestigious Jan Koetsier competition in Munich. Additionally, he has participated in further training and master classes with various professors: Stefan Dohr, Radek Baborak, Johannes Hinterholzer, Luiz Garcia, Jacques Zoon, Markus Bruggaier, Georg Pohle, etc. He has collaborated with numerous orchestras: London Symphony Orchestra, Frankfurt Radio Orchestra, Australian Chamber Orchestra, European Union Youth Orchestra, the Young Euro Classic Orchestra, Klagenfurt Opera, RTV Slovenia Symphony Orchestra, etc. He is a French horn soloist in the Slovenian Philharmonic and a member of the Slovenian Philharmonic Brass Ensemble. Last but not least, he teachers at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory and is a teaching fellow at the Academy of Music in Ljubljana.
Tadej Horvat, a pianist, graduated magnum cum laude from the Academy of Music of the University of Ljubljana under professor Dubravka Tomšič Srebotnjak in 2005. In 2007, he finished a piano specialist programme in Bern under the mentorship of professor Aleksander Madžar. While still in school, he also took lessons in accordion and organ as well as in soloist singing. He received the Škerjanec Award bestowed by the High School for Music and Ballet Ljubljana for academic achievement, the Prešeren Award of the Academy of Music of the University of Ljubljana (2005), and the Prešeren Award of the University of Ljubljana (2006). Furthermore, Horvat was the conductor of the Divertimento orchestra, with whom he played popular, dance, and film music and for whom he authored some original compositions and adapted a number of other works. In recent years, he has collaborated with established Slovene musicians at important events in Slovenia and abroad. At national and international competitions, he has received numerous awards for his exemplary piano accompaniment work. He collaborates with various chamber ensembles, such as a piano duet with Miha Haas, the Ataka chamber trio with clarinettist Jaka Bobek and cellist Katja Beguš Bobek, and a duet with the saxophonist Oskar Laznik. Since 2016, he has been in charge of the piano seminar at the "Ars Longa Vita Brevis" music summer school. Horvat is employed as a piano acompanist and professor of guitar at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory. Furthermore, for a number of years now he has collaborated with the Academy of Music of the University of Ljubljana.
Paul Dukas, a French composer, critic, and teacher, studied piano, harmony, and composition at the Paris Conservatory, where he later taught and mentored numerous famous composers, such as Joaquin Rodrigo, Maurice Duruflé, Olivier Messiaen, and Jehan Alain. He was the author of numerous works, including the composition Villanellee for French horn and piano, which was composed in 1905 and dedicated to François Brémond.
Robert Schumann was a representative of German Romanticism. His Adagio and Allegro, Op. 70 for French horn (optionally for cello, violin, or viola) and piano consists of two movements. It was written in 1849, a year that truly was Schumann’s year as it was his most productive and rich as regards the number of compositions written. One of his objectives was to create music that amateurs could use to upgrade their instrumental skills. Without a doubt, Adagio and Allegro is such a work as only a highly skilled amateur musician, if not a professional, can meet its technical demands.
Lojze Lebič, a famous Slovene composer, conductor, and academian, is deemed to be one of the most important contemporary Slovene composers. He has received numerous awards and recognitions, including the most prestigious "Kozina Award" (2005) bestowed by the Society of Slovene Composers. His compositions are performed by numerous Slovene and foreign musicians. Tonight’s audience will hear In Voce Cornus (meaning "With the sound of the French horn"), five miniatures for solo French horn performed by Jože Rošer. The order of the miniatures is as follows: Prologue, Signal and Echo, Harmony, In Voce Cornus, and Epilogue. The work was composed in 1990, having been commissioned by Deutscher Verlag für Musik from Leipzig.
Paul Hindemith composed Sonata for Alto Horn and Piano in 1943. It consists of four movements: the opening Ruhig bewegt is a short prelude, melodized in a nostalgic pastoral manner, which is followed by a vivacious mini rondo where the music is enveloped in a contrapuntal and metrically irregular theme; the following, slow movement, entitled Sehr langsam, is short and lyrical; the final movement, entitled Lebhaft, opens with the horn narrating Hindemith’s The Posthorn (Dialogue), followed by the narration of the piano. The transition to the final part is announced by rapid figures on the piano and a calm lyrical melody on the horn, which is reminiscent of the feeling of the introductory movement. This dialogue makes the conclusion of the sonata exciting and soothing at the same time.
French composer Jean Françaix composed Divertimento for Horn and Piano in 1953. This short yet challenging composition, comprising three movements – Introduzione, Aria do cantabile, and Canzonetta, requires excellent technique, good rhythmic abilities, and excellent articulation. While the first and third movements are more technical in nature, consisting of numerous rhythmic grooves, the main characteristic of the lyrical second movement is its long phrases. The composition allows musicians a multitude of interpretations that will please the ear of the audience.

Vir: SiBRASS, Napovednik.com

Zemljevid