Balkan connection brass

KONCERTNI CIKEL SiBRASS 2019

KONCERT II

BALKAN CONNECTION BRASS
Nedelja, 22. september 2019, ob 11:00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
 
Izvajalci:
Mladen Djordjević, trobenta
Mario Lončar, trobenta
Viktor Kiričenkov, rog
Marko Ilič, pozavna
Krunoslav Babić, tuba
 
Program:
Christoph Willibald Gluck: UVERTURA IZ OPERE ORFEJ IN EVRIDIKA
Izidora Žebeljan: THE GHOST FROM THE PUMPKIN
Gioachino Rossini: UVERTURA IZ OPERE SEVILJSKI BRIVEC
Giacomo Puccini: MUSSETIN VALČEK IZ OPERE LA BOHEME
Petar Obradović: TANGO TO GO!
Giuseppe Verdi: UVERTURA IZ OPERE MOČ USODE
Uroš Krek: KOLOVRAT
Wolfgang Amadeus Mozart: UVERTURA IZ OPERE FIGAROVA SVATBA
 
BALKAN CONNECTION BRASSje mednarodni ansambel, ki ga sestavljajo priznani in uveljavljeni glasbeniki iz Slovenije, Srbije in Hrvaške, vsi zelo izkušeni v solističnem in komornem muziciranju ter v igranju na vodilnih položajih v orkestrih. Člani ansambla so: trobentača Mario Lončar, solist Zagrebške filharmonije, ter Mladen Đorđević, nekdanji solist Beograjske filharmonije, sedaj pa profesor na Fakulteti za glasbeno umetnost Univerze za umetnosti v Beogradu, solopozavnist Orkestra Slovenske filharmonije Marko Ilićter hornist Viktor Kirčenkovin tubist Krunoslav Babić, oba solista Zagrebške filharmonije.
 
Ansambel je bil ustanovljen leta 2011 in je s svojim repertoarjem, ki obsega dela od baroka do sodobnosti, do sedaj nastopil v Beogradu, Zagrebu, Budvi, ​​Cetinju, Zadru, Makarski, Splitu, Vinkovcih, Pančevu in drugih krajih na tem območju. Program tokratnega koncerta sestavljajo priredbe znamenitih opernih uvertur in originalne kompozicije za kvintet trobil slovenskih, srbskih in hrvaških skladateljev.
Christoph Willibald Gluckje s svojo opero Orfej in Evridika, ki jo je napisal na libreto Ranierija de' Calzabigija,reformiral tedaj prevladujočo, renesančno smer glasbene drame. Ta najstarejša glasbena drama ostaja na sporedu gledališč vse do danes in je bila vsaj trikrat uprizorjena tudi na odru SNG Opera in balet Ljubljana.
Isidora Žebeljanje srbska komponistka, članica Srbske akademije znanosti in umetnosti, hkrati pa tudi pianistka, dirigentka ter profesorica kompozicije na Fakulteti za glasbeno umetnost. Za svoje delo je prejela številne nagrade, med njimi nacionalno glasbeno nagrado "Stevan Mokranjac" leta 2004. Skladbo The Ghost from the Pumpkinje napisala leta 2005 po naročilu zasedbe London Brass, naslednice znamenitega sestava Philip Jones Brass Ensemble, premeierno pa je bila izvedena leta 2006 v Londonu.
Italijanski skladateljGioachinoRossinije v prvi polovici 19. stoletja veljal za najbolj priljubljenega skladatelja, saj je naDunaju zasenčil celo Beethovna in Schuberta. Mogoče je bil prav to razlog za to, da so še v času skladateljevega življenja o njem in njegovem delovanju krožile številne anekdote: opisovali so ga predvsem kot zelo produktivnega ustvarjalca, ki komponira veliko "enako zvenečih oper", obenem pa se bolj kot za glasbeno ustvarjanje zanima za francosko kuhinjo. Resnica je, da je Rossini pisal hitro in zelo veliko, saj so nekatere opere nastale v samo dveh do štirih tednih. A prav zato si je pogosto kak odlomek ali točko "izposodil" iz svojih prejšnjih del. Tudi znamenita Uvertura k Seviljskemu brivcuje bila izvirno namenjena drugima dvema operama, a njegov Seviljski brivec (1816) kljub temu velja za vrh in hkrati mogočen sklep operebuffe, ki je bila nekoč izjemno popularna zvrst.
La bohèmeje opera v štirih dejanjih skladatelja Giacoma Puccinija. Prvič je bila izvedena 1. februarja 1896 v Torinu pod dirigentsko palico Artura Toscanija. Kljub takratnemu mlačnemu odzivu publike je opera skladatelju prinesla veliko mednarodno slavo in ugled ter ostaja stalnica opernih gledališč, zagotovo vredna rednih izvedb. Na tokratnem koncertu bomo prisluhnili Mussetinemu valčku iz drugega dejanja.
Trobentač in skladatelj Petar Obradović jeTango To Go!napisal leta 2013 za Klavirski trio Dubrovnik. Nato je s predelavo tega dela za trobilni kvintet želel preplesti in povezati njegovo vzajemno zvočnost ter odpreti nove možnosti med posameznimi zvočnimi sistemi, instrumenti in glasbeniki, in sicer v upanju, da bo Tango To Go!najprej navdihnil glasbenike in bo nato postal zanimiv tudi za občinstvo, ki lahko ob poslušanju poleg iskanja lepote prepozna in začuti tudi lastna čustva. 
 
Giuseppe Verdije v času komponiranja opere Moč usodeže užival mednarodni sloves priznanega opernega skladatelja, ki ga je utrdil predvsem z operno trilogijo (Rigoletto,Trubadurin La traviata). Opera Moč usodese začenja z daljšo uverturo, ki je ena najbolj priljubljenih točk simfoničnih koncertov. V njej je Verdi povzel najpomembnejše teme iz opere: po uvodnem unisonu trobil nastopi tema usode, sledi ji živahnejša tema iz dueta iz prvega prizora četrtega dejanja, kot tretja pa nastopi tema iz Leonorine molitve iz drugega prizora drugega dejanja.
Uroš Krekje eden najpomembnejših slovenskih skladateljev 20. stoletja, čigar opus zajema dela skoraj vseh zvrsti. V svojem kompozicijskem stavku je ostal zvest klasičnemu izrazu, za katerega sta značilni klasicistično jasna oblikovna misel in poglobljena, mestoma celo ekspresivna izraznost. Izvajalci nam bodo danes predstavili tri Krekove skladbe za kvintet trobil z naslovom Kolovrat.
Današnji koncert se je pričel z uverturo in se bo na enak način tudi zaključil: z Uverturoiz opereFigarova svatbaW. A. Mozarta. Uverturaje pisana v D-duru ter označena s tempom presto(zelo hitro). Orkestri jo velikokrat izvajajo kot samostojno delo. Za to Mozartovo opero, ki je bila prvič uprizorjena na Dunaju leta 1786, bi lahko bi rekli, da je vrhunsko delo svoje dobe, glasbena mojstrovina za vse čase ter pojem komične opere.

.....

SiBRASS 2019 CONCERT CYCLE

CONCERT II

BALKAN CONNECTION BRASS
Sunday, 22 September 2019 at 11 a.m.
Slovenian Philharmonic, Marjan Kozina Hall
 
Performing:
Mladen Djordjević, trumpet
Mario Lončar, trumpet
Viktor Kiričenkov, French horn
Marko Ilič, trombone
Krunoslav Babić, tuba
 
Programme:
Christoph Willibald Gluck: ORPHEUS AND EURYDICE – OVERTURE
Izidora Žebeljan: THE GHOST FROM THE PUMPKIN
Gioachino Rossini: THE BARBER OF SEVILLE – OVERTURE
Giacomo Puccini: LA BOHEME – MUSETTA’S WALTZ
Petar Obradović: TANGO TO GO!
Giuseppe Verdi: THE FORCE OF DESTINY – OVERTURE
Uroš Krek: KOLOVRAT (Eng.: "The Spinning Wheel")
Wolfgang Amadeus Mozart: THE MARRIAGE OF FIGARO – OVERTURE
 
BALKAN CONNECTION BRASS is an international ensemble comprising renowned musicians from Slovenia, Serbia, and Croatia with many years of experience playing chamber and solo music who have also held leading positions in a number of orchestras. The ensemble consists of the following members: Mario Lončar, trumpet, soloist at the Zagreb Philharmonic; Mladen Đorđević, trumpet, former soloist at the Belgrade Philharmonic and currently professor at the Faculty of Music of the University of Arts in Belgrade; Marko Ilić, trombone, soloist at the Slovenian Philharmonic; Viktor Kirčenkov, French horn, soloist of the Zagreb Philharmonic; and Krunoslav Babić, tuba, soloist at the Zagreb Philharmonic.
Established in 2011, the ensemble has performed in Belgrade, Zagreb, Budva, Cetinje, Zadar, Makarska, Split, Vinkovci, Pančevo, and other towns in the region. Its repertoire comprises works from the baroque until the present time. Tonight’s programme includes adaptations of famous opera overtures as well as original compositions for brass quintet by various Slovene, Serbian, and Croatian composers.
Christoph Willibald Gluck’s operaOrpheus and Eurydice,set to a libretto by Raineri de’ Calzabigi, reformed the Renaissance style of musical drama, which predominated at the time. This oldest of musical dramas has remained part of theatres’ repertoire up to the present day and has been staged at least three times at the Ljubljana Opera House.
Isidora Žebeljan is a Serbian composer and member of the Serbian Academy of Sciences and Arts. She is also a pianist, conductor, and professor of composition at the Faculty of Music of the University of Arts in Belgrade. Žebeljan has received numerous awards, including the "Stevan Mokranjac" national music award in 2004. The Ghost from the Pumpkinwas composed in 2005, having been commissioned by the London Brass ensemble, the successor to the Philip Jones Brass Ensemble; it premiered in 2006 in London.
The Italian GioachinoRossiniwas considered to be the most popular composerin the first half of the 19thcentury. In Vienna he outshone even Beethoven and Schubert, which may be why numerous anecdotes about him and his work arose during his lifetime. He was described, above all, as being a very productive composer of a great many "similar sounding operas" and more interested in French cuisine than in the creation of music. The truth is that Rossini composed rapidly and prolifically; some of his operas were completed in a mere two to four weeks. However, this may have been the reason that he occasionally "borrowed" an excerpt or part from his previous works. The famous Overture to the Barber of Sevillewas originally intended for two other operas; however, Rossini’s Barber of Seville(1816) is still viewed as the peak as well as the mighty conclusion of opera buffa, a very popular genre at the time.
La bohème is an opera in four acts composedby Giacomo Puccini. It premiered in Turin on 1 February 1896, conducted by Arturo Toscani. Although the opera received only a lukewarm response by the audience at the time, it brought Puccini great international fame and reputation. It remains a constant of opera houses, definitely worthy of being staged regularly. Tonight, the audience will hear Musseta’s Waltz from Act Two.
The trumpeter and composerPetar Obradovićcomposed Tango to Go! in 2013 for Klavirski Trio Dubrovnik. Subsequently, he adapted it for brass quintet in an attempt to interweave and connect its mutual acoustics as well as to open it up to new possibilities between individual sound systems, instruments, and musicians. His hope in doing so was that Tango to Go! would first inspire musicians and thereby also thrill audiences by enabling them to not only seek beauty but also to recognise and feel their own emotions.
At the time he composed The Force of Destiny, Giuseppe Verdiwas already an internationally renowned opera composer; his reputation was firmly established above all by his opera trilogy (Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata). The Force of Destinyopens with a lengthy overture, one of the most popular pieces played by symphonic orchestras. Therein, Verdi summarised the most important themes from the opera: the introductory unison of brass instruments, followed by the theme of destiny and, after that, a livelier theme from the duet from the first scene of Act Four; the third theme is from Leonora’s prayer from the second scene of Act Two.
Uroš Krek is one of the most important Slovene composers of the 20thcentury. His oeuvre includes works of almost every genre. As regards his compositional style, Krek remained faithful to classical expression characterised by a clear form in the classicistic manner and deep, partially emotional, expression. Today’s performers will present three of his compositions for brass quintet, collectively entitled Kolovrat.
Tonight’s concert opened with an overture and will finish in the same manner: with the Overture from the Marriage of Figaroby W. A. Mozart. The overture is in the key of D major, the tempo marking is presto (very fast). Orchestras often play it as an independent concert piece. This opera by Mozart, which premiered in 1786 in Vienna, could be described as a state-of-the-art piece of its era, a musical masterpiece for all time, and an exemplar of comic opera.

Vir: SiBRASS, Napovednik.com

Zemljevid