Maria Maria Acha-Kutscher

Maria Maria Acha-Kutscher

12.9. – 30.9.2019

"Zakaj slovanske hčere ne bi smele imeti iste želje?" /Herstorymuseum

>english below

 

"Zakaj slovanske hčere ne bi smele imeti iste želje?" je razstava v organizaciji Herstorymuseuma, imaginarnega muzeja, ki ga je ustanovila umetnica Maria Maria Acha Kutscher. Kuratorsko izhodišče muzeja je razvoj rizomatičnega in nehierarhičnega narativa o ženskih ustvarjalkah 20. stoletja z uporabo vizualnega jezika, podobnega piktogramu, ki ga je ustvarila umetnica. Ti piktogrami, ki nikoli ne nehajo rasti, sestavljajo stalno muzejsko zbirko. Razstave muzeja Herstorymuseum se dogajajo na javnih prostorih, v umetniških centrih in galerijah, vedno pa se začnejo z določeno podobo, besedo ali ikonografskim elementom, pri čemer želijo vzpostaviti intuitivne odnose med različnimi ustvarjalci in deli ter na ta način ustvariti alternativno umetnostno zgodovino.

Naslov razstave je citat iz izjave pisateljice in pesnice Josipine Turnograjske (1833–1854), "Zakaj slovanske hčere ne bi smele imeti iste želje", in predstavlja svojevrstno interpretacijo preobrazbe ženske zavesti in imaginarija v slovenski kulturi. Ta vizija temelji na raziskavi o ženskih ustvarjalkah predmoderne in moderne dobe, ki so prispevale h kulturi, kot jo poznamo danes: o pisateljicah, umetnicah, arhitektkah, koreografinjah, plesalkah, filozofinjah, feministkah, celo političarkah, pa tudi o moških in ženskah iz različnih držav in časov, ki so povezani s temi ustvarjalkami.

Avtorica je vse informacije, ki jih je pridobila, prevedla v risbe in besedila ter tako ustvarila narativ o slovenski moderni ženski. Pri tem ne gre za akademsko raziskavo, temveč za vizijo umetnice, ki se sooči z neznanim svetom, da bi ga udomačila ter ga spremenila v del muzeja Herstorymuseum.

 

Maria Maria Acha-Kutscher (Lima, Peru, 1968) je vizualna umetnica, ki živi v Madridu (Španija). Skupaj s Tomásom Ruiz-Rivasom vodi eksperimentalni umetniški projekt Antimuseo. Pri svojem delu se osredotoča na žensko: na njeno zgodbo, na boj za emancipacijo in enakopravnost ter na kulturno konstrukcijo ženskosti.

 

 

Maria Maria Acha-Kutscher

"Why should Slav daughters not have the same desire?"

/ Herstorymuseum

"Why should Slav daughters not have the same desire?" is an exhibition presented by Herstorymuseum, an imaginary museum created by artist Maria Maria Acha‑Kutscher. The curatorial premise of the museum is to develop a rhizomatic and nonhierarchical narrative on women creators of the 20th century, through a visual language similar to pictogram, created by the artist. These pictograms, which never stop growing, make up the permanent collection of the museum. The exhibitions of Herstorymuseum take place in public spaces, art centers and art galleries, always starting with an image, a word, or an iconographic element, in order to establish intuitive relations between different creators and works, thus developing an alternative art history.

The title of the exhibition is a quote from a statement by writer and poet Josipina Turnograjska (1833–1854). "Why should Slav daughters not have the same desire?" and offers a particular interpretation of the transformation of female consciousness and imaginary in Slovenian culture. This vision is based on an investigation on women creators of premodern and modern era who contributed to the culture as we know today: writers, artists, architects, choreographers, dancers, thinkers, feminists, even politicians, as well as men and women from different countries and times who are related to these creators.

Acha-Kutscher has translated all the information she found into drawings and texts to create a narrative of Slovenian modern woman. This is not an academic research. It is a vision of an artist who faces an unknown world to make it her own and convert it part of Herstorymuseum.

 

Maria Maria Acha-Kutscher (Lima, Peru, 1968) is a visual artist based in Madrid, Spain. She co-directs with Tomás Ruiz-Rivas the experimental art project Antimuseo. The main focus of her work is woman: her story, the struggles for emancipation and equality, and the cultural construction of femininity.

 

 

Program Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL, Oddelek za kulturo.

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je član ASOCIACIJE - društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti.

 

Kontakt:  

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.

Center in Galerija P74, TPB 1, 1000 Ljubljana

p74info@zavod-parasite.si  

m 040 636 011

 

 

Vir: Center in galerija P74, Napovednik.com

Zemljevid