Predavanje: Prihodnost S.Makedonije kako pospeši

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES)

 

vas v okviru cikla "Zahodni Balkan in EU"

 

vljudno vabi na predavanje

 

Nj. E. prof. dr. Steve Pendarovskega,

 

predsednika Republike Severne Makedonije

 

z naslovom

 

Prihodnost Severne Makedonije –
kako pospešiti integracijo v EU

v ponedeljek, 15. julija 2019, ob 17.00,
 Grand Hotel Union Business, dvorana "Orhideja", Miklošičeva 3, Ljubljana.
 

Nj.E. prof. dr. Stevo Pendarovski je predsednik Republike Severne Makedonije od 12. maja 2019. Rojen je leta 1963 v Skopju. Diplomiral je leta 1987 na Fakulteti za pravne in politične vede na "Univerzi Sv. Ciril in Metod" v Skopju, magistriral in doktoriral je na Inštitutu za sociološka in politično pravna raziskovanja pri "Univerzi Sv. Ciril in Metod" v Skopju. 

 

V preteklih enajstih letih je bil profesor na "University American College" v Skopju, kjer je predaval predmete Mednarodna varnost, Mednarodni odnosi, Uvod v politiko, Globalizacija, Geopolitika, Zunanja politika ZDA, Zunanja in varnostna politika EU in majhne  države v svetovni politiki. Med leti 1998 in 2001 je bil vodja  Uprave za analitiko in raziskave pri Ministrstvu za notranje zadeve in glavni govorec ministrstva.

 

Od leta 2001 do 2004 je bil svetovalec za nacionalno varnost predsednika Republike Makedonije. Med letom 2004-2005 je bil predsednik Državne volilne komisije. Od leta 2005 do leta 2009 je bil svetovalec za zunanjo politiko  predsednika Republike Makedonije. Kot poslanec v Skupščini Republike Makedonije je deloval med letoma  2016 in 2017. Od decembra 2017  do maja 2019 je bil  nacionalni koordinator za pripravo Republike Severne Makedonije za vstop v NATO.

 

Njegovi ključni poudarki kot predsednika države so, da bo predsednik vseh državljanov, da bo podpiral politični dialog in da bo dostopen in v stalnem dialogu z državljani.

 

V svojem predavanju bo govoril o aktualnih dogajanjih in o prihodnosti Severne Makedonije na poti k EU in NATO ter o tem, kako pospešiti pot Severne Makedonije v EU in kako okrepiti regionalno in sosedsko sodelovanje. 

 

Prepričan je, da funkcija predsednika države ni samo najvišja funkcija po ustavi. Biti predsednik pomeni zediniti, ne deliti, podpirati edinstvo in medsebojno razumevanje. Biti predsednik pomeni imeti pogum in dostojanstvo za težke odločitve, pomeni biti ponos državljanov. Predsednik povezuje vse državljane, dela za državljane, služi svojemu narodu, strokovno, pošteno in pravično, povezuje državljane ne glede na njihovo etično, versko, socialno in drugo poreklo.

 

Predavanje bo v angleškem jeziku. Predavanju bo sledil pogovor z gostom, ki ga bosta vodila doc. dr. Zijad Bećirović in Bakhatyar Aljaf.

 

Prenos v živo na povezavi.

 

Prosimo vas, da svoje sedeže v dvorani zasedete najkasneje do 16.55.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost obvezno potrdite na telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org .

Vabljeni!

Ljubljana, 8. julij 2019

ENG:

In the framework of the "West Balkans and the EU" lecture cycle

 

The International Institute for Middle-East and Balkan Studies (IFIMES)

 

invites You kindly to take part at the lecture

 

entitled

 

The future of the Republic of North Macedonia – How to step up the integration to EU


delivered by

 

H.E. Prof. Dr. Stevo Pendarovski,

 

President of the Republic of North Macedonia

 

 

on Monday, 15 July 2019 at 17.00 h
in Grand Hotel Union Business,  hall "Orhideja", Miklošičeva 3, Ljubljana.
 

H.E. Prof. Dr. Stevo Pendarovski was born on 3 April 1963 in Skopje. He graduated in 1987 at the Faculty of Law "Iustinianus Primus", University "Ss. Cyril and Methodius", Skopje and obtained M.A. and Ph.D. from the Institute for Political, Legal and Sociological Research, University "Ss. Cyril and Methodius". In the past 11 years he was a Professor at the UACS School of Political Science, lecturing the following subjects: International Security, International Relations, Introduction to Politics, Globalization, Geopolitics, US Foreign policy, EU Foreign and Security policy, Small States in World Affairs. In the period 1998 – 2001 he was Head of Analytical and Research Department in the Ministry of Interior and ministry’s spokesperson.

From 2001 to 2004 he was National Security Advisor of the President of the Republic of Macedonia. From 2004 to 2005 he was President of the State Election Commission. In the period 2005 to 2009 he had position Chief Foreign Policy Advisor to the President of the Republic of Macedonia. From 2016 to 2017 he was Member of Parliament. From December 2017 till May 2019 he was National Coordinator for preparation of the Republic of North Macedonia for NATO membership.

His key commitments as the President of the Republic of North Macedonia are: to be the president of all citizens, to support political dialogue, to be available and in constant communication with citizens.

In his lecture our guest will talk about current developments in North Macedonia and about the future of North Macedonia on the way to EU and NATO and how to step up the integration to EU and regional and neighborly cooperation.

 

President Pendarovski believes that the function of the President of the state is not only the highest function according to the constitution. Being a President means uniting, not dividing, encouraging togetherness and mutual understanding. Being a President means courage and determination to make difficult decisions, to be the pride of the citizens. The President connects all citizens who live in the country, works for the citizens, serves his people, expertly, honestly and fairly, connects citizens regardless of their ethnic, religious, social or other origin.

The lecture will be delivered in English and will be followed by a discussion with the guest lecturer moderated by Assist. Prof. Dr. Zijad Bećirović and Bakhatyar Aljaf.

Live broadcast at.

 

Please take your seat at the hall at the latest by 16.55 h.

 

Attendance is free of charge but we kindly ask you to confirm your participation at telephone number (01) 430 15 33 or at ifimes@ifimes.org.

Ljubljana, 8 July 2019

BSH:

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

 

vas u okviru ciklusa predavanja "Zapadni Balkan i EU"

 

sa zadovoljstvom poziva na predavanje

 

Nj. E. prof. dr. Steve Pendarovskog,

 

predsjednika Republike Sjeverne Makedonije

 

sa naslovom

 

Budućnost Sjeverne Makedonije – kako ubrzati integraciju u EU

u ponedjeljak, 15. jula/srpnja 2019, u 17.00 sati,
u Grand Hotel Union Business, dvorana "Orhideja", Miklošičeva 3, Ljubljana.


 

Nj.E. prof. dr. Stevo Pendarovski je predsjednik Republike Sjeverne Makedonije od 12.maja 2019.godine. Rođen je 1963.godine u Skopju. Diplomirao je 1987.godine na Fakultetu za pravne i političke nauke na Univerzitetu Sv. Kiril i Metod u Skopju, magistrirao i doktorirao na Institutu za sociološka i političko pravna istraživanja pri Univerzitetu Sv. Kiril i Metod u Skopju.  

 

U proteklih 11 godina bio je profesor na University American College u Skopju, gdje je predavao predmete Međunarodna sigurnost, Međunarodni odnosi, Uvod u politiku, Globalizacija, Geopolitika, Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država, Vanjska i sigurnosna politika EU i male države u svjetskoj politici. U razdoblju od 1998. do 2001. bio je voditelj Uprave za analitiku i istraživanje pri Ministarstvu unutarnjih poslova i glasnogovornik ministarstva.

 

Od 2001. do 2004. godine bio je savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Republike Makedonije. Od 2004. do 2005. bio je predsjednik Državne izborne komisije. Od 2005. do 2009. godine bio je savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Republike Makedonije. Od 2016. do 2017. zastupnik je u Skupštini Republike Makedonije. Od decembra 2017. do maja 2019. godine bio je Nacionalni koordinator za pripremu Republike Sjeverne Makedonije za ulazak u NATO.

 

Njegova ključna nastojanja su, da bude predsjednik svih građana, da podrži politički dijalog i da bude dostupan i u stalnoj komunikaciji sa građanima. U svojem predavanju će govoriti o aktualnim događanjima i o budućnosti Sjeverne Makedonije na putu u EU i NATO te o tome kako ubrzati put Sjeverne Makedonije u EU i kako ojačati regionalnu i susjedsku suradnju.  

 

On smatra, da funkcija predsjednika države nije samo najviša funkcija prema Ustavu. Biti predsjednik znači ujediniti, ne dijeliti, poticati jedinstvo i međusobno razumijevanje. Biti predsjednik znači imati hrabrosti i dostojanstva donositi teške odluke, biti ponos građana. Predsjednik povezuje sve građane koji žive u našoj zemlji, radi za građane, služi svom narodu, stručno, pošteno i pravedno, povezuje građane bez obzira na njihovo etničko, vjersko, socijalno ili drugo podrijetlo.

 

Predavanje će biti na engleskom jeziku. Poslije predavanja slijedi razgovor sa gostom, kojeg će voditi doc. dr. sc.  Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf.

 

Prijenos uživo LIVESTREAM na linku.

 

Molimo vas, da sjedišta u dvorani zauzmete najkasnije do 16.55.

 

Sudjelovanje na događaju je besplatno, ipak vas molimo, da svoju prisutnost obavezno potvrdite na telefonskom broju (01) 430 15 33 odnosno e-mail: ifimes@ifimes.org

 

Ljubljana, 8. juli/srpanj 2019

 

 

 

 

 

 

Vir: Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske studije, Napovednik.com

Zemljevid