Mednarodni festival Free Forms

Po lanskoletnem odmevnem dogajanju v sklopu prve slovenske izvedbe festivala improvizirane glasbe in svobodnih oblik bo slikovita gorenjska vasica Preddvor, ob idiličnem jezeru Črnava, 14. in 15. junija 2019 ponovno prizorišče festivala Free Forms. Že 13. junija, večer pred začetkom festivala, pa bo manjša zasedba glasbenikov dogajanje v Preddvoru napovedala z novinarsko konferenco in nastopom v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

Mednarodni festival Free Forms Preddvor uteleša svobodne oblike različnih glasbenih inumetniških praks s poudarkom na improvizirani glasbi in eksperimentalni zvočnosti, s svojo specifično programsko zasnovo pa predstavlja pravo posebnost med slovenskimi glasbenimi festivali.

Akustični atrij gradu Hrib bo ponovno naselil umetniški dialog med glasbeniki, ki s svojo virtuoznostjo in odprtim duhom gradijo kompleksno, večdimenzionalno stvarnost, ambienti Preddvora z njegovo okolico pa bodo predstavljali čudovito naravno zvočno kuliso za spremljajoče dogodke. Posebnost festivala Free Forms Preddvor se skriva v dejstvu, da ne vključuje že izoblikovanih skupin, temveč se zasedbe tvorijo na prizorišču samem. Izvajalci nikoli ne vedo vnaprej, kdo bo igral s kom, letošnji nabor pa obsega 14 glasbenikov iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Francije, Irana, Avstralije in Mehike.

S svojevrstno glasbeno empatijo in interakcijo tako simultano in spontano ustvarjajo enkratne in neponovljive glasbene oziroma koncertne izkušnje, večplastne instrumentalne dialoge znotraj svobodne improvizacije pa nadgrajujejo v skupinsko komunikacijo in vzajemno zvočno soodvisnost.

Osrednji glasbeni dogodek letošnjega festivala bo predstavljal koncertni večer v petek, 14. junija, v atriju preddvorskega gradu Hrib, ob jezeru Črnava. V soboto, 15. junija, pa bo sledila premiera novega turističnega produkta destinacije, poimenovanega "Zvočna razglednica Preddvora". Izviren in unikaten produkt je razvil programski vodja festivala, Boštjan Perovšek, bodočim obiskovalcem pa ga bo izvajal v sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor.

PROGRAM

Četrtek, 13. junij 2019

TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, LJUBLJANA
17.00 - NOVINARSKA KONFERENCA
17.30 - NAPOVED FESTIVALA FREE FORMS - PREDDVOR 2019 S KONCERTOM

Boštjan Perovšek - elektronika, zvočni prostori (Slovenija)
Emil Gross – bobni, tolkala (Avstrija)
Jaka Ropret - bas kitara (Slovenija, Francija)

Dogodek je brezplačen.

Petek, 14. junij 2019

ATRIJ GRADU HRIB, PREDDVOR
21.00 - KONCERTNI VEČER

Z uveljavljenim Free Forms zvočnim konceptom svobodnih oblik se festival v Preddvoru znotraj razvejane mreže prizorišč ob Berlinu, Dunaju, Parizu, Budimpešti in Bratislavi vrisuje kot svojevrstna "mreža vzajemnosti" oziroma prostor soočanja mednarodne združbe glasbenikov, znotraj katerega ti svobodno prehajajo med jazzom, free jazzom, eksperimentalno, improvizirano glasbo in "raznoliko novodobno zvočnostjo" ter glasbenim zvrstem dodajajo nove dimenzije, osvobojene kakršnihkoli spon oziroma žanrskih omejitev.

Cene Resnik – saksofon (Slovenija)
Boris Janje - bas (Slovenija)
Rozbeh Nafisi - santur (Iran, Avstrija)
Sylvia Bruckner – klavir (Avstrija)
David Karla - bas klarinet, saksofon (Avstralija, Madžarska)
Emil Gross - bobni, efekti (Avstrija)
Jaka Hawlina – trobenta (Slovenija)
Bogdana Herman – glas (Slovenija)
Mauricio Valdes - električna kitara, elektronika (Mehika, Slovenija)
Brane Zorman - elektronika (Slovenija)
Boštjan Perovšek - elektronika, zvočni prostori (Slovenija)
Marius Binder - klavir (Avstrija)
Jaka Ropret - bas kitara (Slovenija, Francija)
Anna Adensamer - ples (Avstrija)

Vstopnice: predprodaja 5 eur, na dan koncerta 8 eur

Sobota, 15. junij 2019

HOTEL ALMA - GRAD HRIB, PREDDVOR (grajska terasa)
9:30 - PREMIERA TURISTIČNEGA PRODUKTA: ZVOČNA RAZGLEDNICA PREDDVORA

Skladatelj, glasbenik in oblikovalec zvočnih prostorov, Boštjan Perovšek, premierno pripravlja pravo zvočno pustolovščino z naslovom Zvočna razglednica Preddvora.

Opremljeni z našpičenimi ušesi se odpravimo v okolico Preddvora in doživimo prijazno okolje nekoliko drugače. Tudi tisti, ki Preddvor poznate, ga dojemate v glavnem z očmi. Kaj pa zvok? Ste že poslušali ptiče, čebele, muhe, veter, oddaljeno žaganje, košnjo trave, veslanje, drsenje čolna po gladini jezera, ...? Morda pa le zven korakov in govorjenje? Če ne, je zdaj odlična priložnost za kaj takega. Če pa ste že izkusili zvok, ponovno poslušanje ne bo prav nič odveč!

Zavzeli bomo pravo lovsko prežo, sledili in čakali zvoke, ki nas bodo spominjali na Preddvor. Morda pa lahko začnete snemati že na petkovem koncertu. Tudi festival Free Forms je del zvočnega Preddvora. Če se bo kdo kopal ali veslal, … bo še bolj zanimivo!

Kaj pa oprema?

Usmerjeni ali stereo mikrofon in digitalni prenosni snemalnik. Če to ni možno, lahko digitalna kamera, fotoaparat, mobilni telefon, ... z možnostjo izvoza digitalnih datotek. Na pozabite slušalk
Pohodni čevlji, pohodna obleka, pokrivalo, krema za sončenje, zaščita pred komarji in klopi, naravna poživila po izbiri udeleženca.

Pogoji niso prezahtevni in prav vsak gre lahko na malo drugačen sprehod - zvočni sprehod! Udeleženci bodo dobili povezavo do Preddvorske zvočne razglednice, da si jo bodo lahko doma v miru poslušali.

Udeležba je brezplačna.

 

FREE FORMS INTERNATIONAL FESTIVAL - PREDDVOR 2019
13, 14 and 15 June 2019

After last year's spectacular event as part of the first Slovenian organisation of the festival of improvised music and free forms, the picturesque Gorenjska village of Preddvor, located along the idyllic Lake Črnava, will re-launch the Free Forms festival on 14 and 15 June 2019. On June 13, the evening before the beginning of the festival, a smaller band of musicians will announce the events in Preddvor through a press conference and a performance at Trubar's Literature House in Ljubljana.

The Free Forms Preddvor international festival embodies the free forms of various musical and artistic practices, with emphasis on improvised music and experimental acoustics, and with its specific program design, it represents a true distinction among Slovenian music festivals.

The acoustic atrium of the Castle of Hrib will re-establish an artistic dialogue between musicians who, with their virtuosity and open spirit, strive to build a complex, multidimensional reality, while Preddvor and all its surroundings will make for a wonderful natural backdrop for all accompanying events. The special feature of the Free Forms Preddvor international festival lies in the fact that it does not include previously-formed groups, but rather has the ensembles form naturally on the spot itself. The performers never know in advance who will play with whom, and this year's set includes 14 musicians from Slovenia, Austria, Hungary, France, Iran, Australia and Mexico.

With their unique musical empathy and both simultaneous and spontaneous interaction, the performers create unique and unrepeatable musical and concert experiences, while multi-faceted instrumental dialogues within free improvisation gradually transform into group communication and mutual sound interdependence.

The main musical event of this year's festival will be Friday’s concert night on 14 June in the atrium of the Hrib castle main house, next to Lake Črnava. On Saturday, 15 June, guests will bear witness to the premiere of the new production of tourism and destination, titled "The sound card of Preddvor". This original and unique artistic piece was developed by the festival’s program manager, Boštjan Perovšek, and will be screened in cooperation with the Preddvor Tourism Institute.

PROGRAM

Thursday, 13 June, 2019

TRUBAR'S HOUSE OF LITERATURE, LJUBLJANA
17.00 - PRESS CONFERENCE
17.30 - INTRODUCTION TO FREE FORMS FESTIVAL PROGRAM - PREDDVOR 2019 WITH CONCERT

Boštjan Perovšek - electronics, sound spaces (Slovenia)
Emil Gross - drums, percussion (Austria)
Jaka Ropret - bass guitar (Slovenia, France)

Free entry

Friday, 14 June, 2019

ATRIUM OF HRIB CASTLE, PREDDVOR
21.00 - CONCERT EVENING

With the established Free Forms sound concept, the festival in Preddvor branches off to other venues including Berlin, Vienna, Paris, Budapest and Bratislava as a kind of "network of reciprocity", or the intertwining of international groups of musicians who freely pass between jazz, free jazz , experimental, improvised music and "varied modern sound", all the while adding new dimensions to musical genres, freed from any bondages or genre restrictions.

Cene Resnik - saxophone (Slovenia)
Boris Janje - bass (Slovenia)
Roseburg Nafisi - santur (Iran, Austria)
Sylvia Bruckner - piano (Austria)
David Karla - bass clarinet, saxophone (Australia, Hungary)
Emil Gross - drums, effects (Austria)
Jaka Hawlina - trumpet (Slovenia)
Bogdana Herman - vocals (Slovenia)
Mauricio Valdes - electric guitar, electronics (Mexico, Slovenia)
Brane Zorman - electronics (Slovenia)
Boštjan Perovšek - electronics, sound spaces (Slovenia)
Marius Binder - piano (Austria)
Jaka Ropret - bass guitar (Slovenia, France)
Anna Adensamer - dance (Austria)

Tickets: 5 eur / 8 eur

Saturday, 15 June, 2019

HOTEL ALMA - HRIB CASTLE, PREDDVOR (castle terrace)
9:30 - PREMIERE OF TOURIST PRODUCT: THE SOUND CARD OF PREDDVOR

Composer, musician and sound designer, Boštjan Perovšek, is preparing a real sound adventure titled The Sound Card of Preddvor.

With sharpened ears, we enter the surroundings of Preddvor to experience this friendly environment in a somewhat different manner. Even those who know Preddvor perceive it mainly with their eyes. What about sound? Have you listened to birds, bees, flies, wind, remote sawing, grass mowing, rowing, the gliding of a boat along the lake's surface? Perhaps the sound of steps and talking? If not, this is now a great opportunity to experience something like that. But if you have already experienced the sound, listening again will not hinder your experience!

We will crouch like a hunter, follow and wait for the sounds that will remind us of Preddvor. Perhaps you can already start recording on Friday's concert. The Free Forms festival is also part of Preddvor’s sounds. If there will be somebody swimming or rowing, ... it will be even more interesting!

What about equipment?

1. Directional or stereo microphone and digital portable recorder. If this is not possible, a digital camera, photo camera, mobile phone, ... with the possibility of exporting digital files. Don’t forget the headphones
2. Hiking boots, hiking clothes, headgear, sunscreen, protection against mosquitos and ticks, natural stimulants of the participant’s choice.

The conditions are not too demanding and everybody can take a slightly different walk - an audio walk! Participants will be given a link to the Preddvor audio postcard so that they can listen to it peacefully at home.

Free entry

Zunanje povezave: www.freeforms-preddvor.siwww.freeforms-preddvor.si/

Vir: PijaR, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja PijaR:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid