Računovodski in davčni obračun za leto 2018 in nov

  • Kaj: Računovodstvo, davki, obračun
  • Kdaj: torek, 12.2.2019 od 8.30 do 12.00
  • Kje: OOZ Sežana
  • Prireditelj: OOZ Sežana
  • Vstopnina: CENA IZOBRAŽEVANJA: Polna cena 70,00 EUR (brez DDV). Za člane OOZ Sežana, s poravnano članarino znaša cena 15,00 EUR (brez DDV), za člane drugih OOZ znaša cena usposabljanja 35,00 EUR (brez DDV).

Računovodski in davčni obračun za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018 in novosti v letu 2019

Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obračuna in letnega poročila je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.
Na seminarju vas bomo opozorili na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018.

TERMIN IN KRAJ IZVEDBE: Obrtno podjetniška zbornica Sežana – 12. 2. 2019 ob 8.30 uri.
TRAJANJE: 4-5 ŠOLSKE URE

VSEBINA:
- Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov.
- Kontrole poslovanje med letom in ob koncu leta.
- Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
- Oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost) ter njihov računovodski in davčni vidik.
- Oslabitve in odpisi zalog.
- Oblikovanje in črpanje rezervacij.
- Vodenje, vrednotenje in prodaja nepremičnin in opredmetenih osnovnih sredstev.
- Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike.
- Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
- Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava in bonitet zaposlenih.
- Pravilno oblikovanje rezervacij z računovodskega in davčnega vidika.
- Postavke davčnega obračuna in popravki (davčno priznani in nepriznani) prihodki in odhodki.
- Davčne olajšave za leto 2018 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
- Novosti v letu 2019.
- Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.

CENA IZOBRAŽEVANJA: Polna cena 70,00 € (brez DDV). Za člane OOZ Sežana, s poravnano članarino znaša cena 15,00 € (brez DDV), za člane drugih OOZ znaša cena usposabljanja 35,00 € (brez DDV).

ODJAVE SO MOŽNE NAJKASNEJE TRI DNI PRED DOGODKOM, V NASPROTNEM PRIMERU BOMO KOTIZACIJO DOGODKA VSEENO ZARAČUNALI.

PREDAVATELJICA
doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica in svetovalka s področja financ in računovodstva, je samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem. Je predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke. Je urednica mnogih strokovnih publikacij s področja financ, davkov in računovodstva. Je članica komisije za preverjanje NPK knjigovodja, računovodja in organizator poslovanja.

Prijave na spletni strani.

Vir: OOZ Sežana, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Lidija Robnik

Zemljevid