S kulturo do dela

S KULTURO DO DELA
Brezplačne delavnice / usposabljanja
Januar – November 2019

Vabimo priseljence in migrante iz Afrike, Azije in Južne Amerike, ki bi si želeli na usposabljanjih/ delavnicah osvojiti nove spretnosti, preko katerih bi lahko na podlagi lastne kulture vstopili na trg dela.

Kulinarične delavnice
Spoznali bomo, kaj vse se na tem področju v Sloveniji že dogaja (ogled praks) in se v nadaljevanju osredotočili na vaše kulturne elemente (tradicionalne jedi, igre, pripovedovanje, pripovedke, lončarstvo ...) ter osnovali zanimive, malo drugačne kulturno-kulinarične delavnice, ki jih boste lahko (opremljeni z znanjem in praktičnimi izkušnjami) kakovostno izvajali v bodoče. Tekom usposabljanja ustvarimo unikatni koncept vaše kulturno-kulinarične delavnice, ki jo lahko izvajate v zameno za plačilo v prihodnosti.
Mentorji so predstavniki Zavoda Global

Ustvarjalnost skozi ročna dela
Tradicionalna znanja ročnih tehnik in spretnosti, ki ste jih prinesli s seboj iz svoje države, kulture (Eritreje, Sirije, Iraka, Konga ...), kot so šivanje, krojenje, tkanje, vezenje, pletenje, kvačkanje in izdelava nakita bomo preizkusili, raziskali, izpopolnili in razvili ali se jih priučili, ter nato razvili v kulturne produkte (npr. tradicionalne noše, okraske, denarnice, blazine, rute, torbice ...), jih predstavili in ponudili trgu.
Mentor: Irena Zajc in predstavniki društva Odnos.

Arabsko folklorno plesno izročilo
Spoznavali bomo glasbeno in plesno raznolikost in se naučili osnovnih korakov tradicionalnega skupinskega arabskega plesa "dabke", kako sestaviti koreografije in kako to znanje podajati naprej. Naučili se bomo odrskega skupinsko usklajenega nastopa ob spremljavi tradicionalne arabske glasbe v privlačnih kostumih in naše znanje skupaj tudi predstavili na različnih dogodkih.
Mentor: Wasim Alkhatib

Afriški plesi in glasba
Delavnice so namenjene vsem, ki imajo vsaj osnovno znanje na področju plesa in glasbe ter so željni ustvarjanja in nadgrajevanja svojega umetniškega izraza. Naučili se bomo soustvarjati v skupini in pridobili veščine za potrebe odrskega nastopanja. Pridobljeno znanje bomo predstavili na različnih dogodkih znotraj projekta, kar vam bo omogočilo začetek samostojne karierne poti.
Mentorica usposabljanja: Maša Kagao Knez, plesalka, plesna pedagogija in koreografinja

Trženje
Tekom usposabljanj se bomo na praktični način naučili kako uspešno tržiti vse oblikovane produkte, ki smo jih osnovali. Usposabljanja se bodo predvidoma odvijala v drugi polovici leta 2019.

Prijave na brezplačne delavnice:
Na sedežu društva Odnos: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1. nad.
Telefon: 040 698 686 (Katarina), 031339654 ali 2041339978 (Max)
E-mail:  katarinaodnos@gmail.com ali zavodglobal@gmail.com

Usposabljanja so namenjena vsem migrantom iz Afrike, Azije in Južne Amerike ne glede na delovne izkušnje, status, uradno izobrazbo ali znanje jezika.

Delavnice bodo potekale v Ljubljani. Zavod za globalno učenje in razvoj projektov se s Studiom 25 ter Društvom Odnos aktivno zavzema za ustvarjanje okolja v slovenski družbi, ki omogoča migrantom iz globalnega juga lažji dostop do trga dela, kjer je središče moč migrantov na področju kulturne dediščine.

Več o delavnicah, urnikih in mentorjih na.

Nosilec projekta: Zavod Global v sodelovanju s Studio 25 in društvom Odnos
Projekt podpira: Ministrstvo za kulturo in Evropski socialni skladi
Operacijo Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela (S kulturo do dela) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

THROUGH CULTURE TO WORK
Free workshops / training
January - November 2019

We invite migrants from Africa, Asia and South America who would like through trainings / workshops to enhance their skills so as to make it easier to enter the labour market, the starting point being their own culture.

FREE WORKSHOPS / TRAINING

Culinary Workshops
We will visit culinary workshops in Slovenia to get an idea of how they are conducted. Then we will design workshops which take into account lessons learned from visits and integrate elements of your culture (traditional dishes, games, storytelling,  pottery ...). You are free to conduct these workshops on your own for payment in the future.
Mentors are from Zavod Global (Institute for Global Learning)

Creativity through craft work
Traditional knowledge of craft techniques and skills that you have brought with you from your country of origin (Eritrea, Syria, Iraq, Congo ...) such as sewing, tailoring, weaving, embroidery, knitting, crocheting and jewellery will be researched, refined, and further developed into cultural products (e.g. traditional costumes, ornaments, wallets, pillows, scarves, handbags ...), and offered to the market.
Mentor: Irena Zajc and representatives of the Odnos Association.

Arab folklore dance tradition
We will learn about musical and dance diversity and learn the basic steps of the traditional group dance "dabke", how to do choreographies and how to transmit the gained knowledge. We rehearse and master a group stage with traditional Arabic music and in attractive traditional costumes. We will also perform at various events, hence demonstrating our skills.
Mentor: Wasim Alkhatib

African dances and music
Workshops are intended for anyone with at least basic knowledge in the field of dance and music, who are willing to develop or enhance their artistic expression. We will learn to artistically co-create as a group and acquire stage performance. We will also present the acquired skills at various events within the project, which will enable you to start your own independent career path.
Mentor: Maša Kagao Knez, dancer, dance instructor and choreographer

Marketing
In the course of training, we will learn in practical terms how to successfully market all the shaped products that we have developed. The training is expected to take place in the second half of 2019.

Application for the free workshops:
Apply at the headquarters of Društvo odnos: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1st floor.
Phone: 040 698 686 (Katarina), 031 338 654 (Om) or 041 339 978 (Max)
E-mail: katarinaodnos@gmail.com ali zavodglobal@gmail.com

The training is intended for all migrants from Africa, Asia and South America and their descendents, regardless of work experience, status, formal education or language skills.

Workshops will be held in Ljubljana. The Institute for Global Learning and Project Development (Zavod Global) together with Studios 25 and Društvo Odnos actively promotes the creation of an environment in Slovene society, which enables migrants from the Global South easier access to the labour market, while leveraging their cultural heritage

Learn more about workshops, schedules and mentors on.

Vir: Studio 25, Napovednik.com

Zemljevid