Zemlja brez ljudi II

Mednarodni simpozij, razstave in delavnice

To, kar se je še pred nekaj leti zdelo kot znanstvena fantastika, sedaj živimo v realnem času kot realizacijo pozitivne utopije, ki v kratkem napoveduje spremembo vsega: kako potujemo, kako komuniciramo, kaj jemo, v kaj se oblačimo, kako odločamo, kako participiramo, kako trgujemo … skratka, kako živimo. Pred našimi očmi se odvija pomenljivo preurejanje centrov moči na Zemlji, ki se geostrateško seli v vesolje. Prevzemajo ga uspešne vsebinske platforme, ki v transnacionalnost vesolja zrcalijo transnacionalnost interneta in drugih telekomunikacijskih kanalov. Za razliko od vesoljske tekme v 60’ letih prejšnjega stoletja, kjer sta svetovni sili tekmovali za Luno, je danes ultimativni dokaz moči tekma za Mars. V tej perspektivi se znanstvene raziskave in razvoj tehnologij, ki ustvarjajo tehnološke pogoje za preživetje na Rdečem planetu, kažejo kot drugo ime za konec življenja na Zemlji. Katastrofični scenarij, ki predvideva exodos na druga vesoljska telesa, lahko beremo čez nabor tehnologij, ki se razvijajo za preživetje na Marsu. Radikalni pogoji, biotehnologije, astrobiologija, exo-življenje, ekstremofili, umetno življenje, umetna inteligenca, robotska arhitektura ... za vsak slučaj, če nam vseeno ne bo uspelo skočiti do Marsa.

PROGRAM:
8. 6. ob 20.00 / otvoritev razstav
9. 6. od 10.00 - 17.00 / simpozij
7. 6. in 13. 6. / delavnice

RAZSTAVE (8. 6.):
-> DANNY BAZO, MARKO PELJHAN in KARL YERKES (US/SI): 'Somnium', Galerija Kapelica / Produkcija in predstavitev projekta: Zavod Projekt Atol, Systemics Lab, MAT, UCSB
-> KATARINA PETROVIĆ (RS/NL): 'Cosmologicus', Rampa
-> BRANE ZORMAN (SI): 'ElektroMagnetikSpektrum', Sonoretum
-> ZELENA STENA skupnost + NAPRAVE (SI), BioTehna Vivarium
-> FREDERIK DE WILDE (BE): 'Bacteria Povera # CH34' (otvoritev projekta 19. 9. 2017)

SIMPOZIJ (9. 6., Galerija Kapelica):
-> CHRISTOPHE LASSEUR / Evropska vesoljska agencija (NL)
-> JON JENKINS / NASA, SETI Institute (US)
-> BARBARA IMHOF / Liquifer Systems Group (AT)
-> MARKO PELJHAN / Zavod Projekt Atol/UCSB (SI/US)
-> BENJAMIN POTHIER / umetnik, raziskovalec (FR/UK)
-> BJÖRN HUWE / Univerza v Potsdamu (DE)

DELAVNICE (BioTehna, Rampa):
-> 7. 6. BJÖRN HUWE (DE)
-> 13. 6. SAŠA SPAČAL & MIRJAN ŠVAGELJ (SI)
-> 3. 6. in 17. 6. KRISTIJAN TKALEC (SI) / 5HEK

Dogodek je del mednarodnega projekta 'Evropska mreža digitalne umetnosti in znanosti'. Program podpirajo: EU - Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS, MOL - Oddelek za kulturo
[Foto: ESO/M. Kornmesser]

ENGLISH___________________________________________

International symposium, exhibitions and workshops

What might have been considered science fiction a few years ago, can now be experienced in real time as the manifestation of a positive utopia, which predicts a change of absolutely everything in the near future: how we travel, how we communicate, what we eat, how we dress, how we reach decisions, how we participate, how we trade… basically how we live. The power centres are shifting before our eyes and this shift is geo-strategically moving from our planet into space. It is full of successful content platforms, which reflect the trans-nationality of the internet and other telecommunication channels into space. Unlike the 1960s space race, in which the two super powers raced for the moon, the current show of power can be seen in the race for Mars. In this perspective the scientific research and the development of technologies which create the technological conditions for survival on the red planet are shown as just another name for the end of life on planet Earth. The catastrophic script which foresees the exodus to other spatial bodies can be read through an array of technologies that are being developed for survival on Mars. The radical conditions, biotechnologies, astrobiology, exo-life, extremophiles, artificial life, artificial intelligence, robot architecture... just in case we fail to make it to Mars.

PROGRAM:
June 8, 8pm / Opening of the exhibitions
June 9, 10am - 5pm / International symposium
June 7 and 13 / Workshops

EXHIBITIONS (June 8):
-> DANNY BAZO, MARKO PELJHAN in KARL YERKES (US/SI): 'Somnium', Kapelica Gallery / Produced and presented by: Projekt Atol Institute, Systemics Lab, MAT, UCSB
-> KATARINA PETROVIĆ (RS/NL): 'Cosmologicus', Rampa
-> BRANE ZORMAN (SI): 'ElektroMagnetikSpektrum', Sonoretum
-> GREEN WALL community + NAPRAVE (SI), BioTehna Vivarium
-> FREDERIK DE WILDE (BE): 'Bacteria Povera # CH34' (exhibition opening Sep 19, 2017)

SYMPOSIUM (June 9):
-> CHRISTOPHE LASSEUR / European Space Agency (NL)
-> JON JENKINS / NASA, SETI Institute (US)
-> BARBARA IMHOF / Liquifer Systems Group (AT)
-> MARKO PELJHAN / Projekt Atol Institute/UCSB (SI/US)
-> BENJAMIN POTHIER / artist, researcher (FR/UK)
-> BJÖRN HUWE / Potsdam University (DE)

WORKSHOPS (BioTehna, Rampa):
-> June 7 BJÖRN HUWE (DE)
-> June 13 SAŠA SPAČAL & MIRJAN ŠVAGELJ (SI)
-> June 3 and 17 KRISTIJAN TKALEC (SI) / 5HEK

The event is part of the 'European Digital Art and Science Network' project. Program is supported by: EU - Creative Europe, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Municipality of Ljubljana - Department for Culture
[Photo: ESO/M. Kornmesser]

 

Vir: Galerija Kapelica, Napovednik.com

Naročite se na email listo Galerija Kapelica:

Zemljevid