Odtenki krvave - solo/duo kabare

Zadnja ponovitev Odtenkov krvave iz te edicije! Edina Živa Diva in Noemini zajci, Mačka in Fontana vas vabijo na nepozabljiv večer.
Slikarska burleska, estetska in umazana!
Šivi so se zacelili, nož bo zopet v roki.

Your last chance to see this version of Shades of Blood! The Only Living Diva and Noemi's rabbits, Cat and Fountain invite you to spend an evening you will not forget. The painterly burlesque, esthetic, extatic and dirty. The stiches are out, and the knive back in my hands.

Karta/Entry fee: normal 8 eur*
/ special edition support Shades ticket: 12 eur (za fane, dobro situirane in tiste, ki bi radi dali več, za to, ker mi damo več)
*Če je denar razlog, da ne bi prišli, to ni dober razlog. Če ste brez kesha, pište pa vas bomo vseeno namestili.
For those who are broke, you can write to me, we will offer a couple of free tickets to you.

Rezervacije precej obvezne. Reservations are more or less mandatory: noemi.vebericlevovnik@gmail.com, 068 601 384

Popoln opis/ Full description

"Menstruacija mi je bila od nekdaj izredno fascinantna. Kri, ki teče iz mene, ne da bi bilo kaj z menoj narobe, kri na mojih dlaneh, pa čeprav nisem nikogar ubila, seks, ki zgleda, kot da so nekoga zaklali.
Prav tako imam zelo rada prsi, vedno se jih želim dotaknit, spominjajo me na vodne balone. V Fontani, ki je del odtenkov krvave, gre za nekaj takega, za materino mleko, rožnato barvo (ki je moja najljubša), in stiskanje velike količine balonastih prsi."
Noemi Veberič Levovnik

"Simeon Huzun se loteva likov kot sta Edina Živa Diva in Voditelj z uporabo bistrogibnosti oziroma gibalno-telesne inteligentnosti. Opazuje, kako ga prvine lika (glas, stas, hoja, obnašanje, misli, čustvovanja, namere, drža...) gibljejo in kako se prvine same gibljejo. Z izredno potrpežljivostjo nato gradi gibanja v kompozicijo gibanj, da potem nastane tisto, kar razpoznamo kot prvine lika in posledično celotni lik. To sestavljanje gibanj nazaj v prvine lika dela preko igre (play), torej se z njimi igra in dopušča, da se gibanja igrajo z njim. Tako gre pri gradnji lika za veliko preizkušanja, da se začuti meje lika in s tem tudi obliko lika. Edina Živa Diva je nastajala dobro leto v trinajstih izvedbah kabareta Za crknt in se dokončno vzpostavila ob vabilu Noemi na pijačo novembra 2015."
Simeon Huzun

Hočete izvedeti še kaj več?

noemivebericlevovnik.org

Vas zanima rezultat eksperimenta? Vabljeni :)


Welcome to the first edition of Shades of blood, in the intimate setting of the Pocket theater. Come see the dreamy raw images of milk, blood and glitter!
In this edition of Shades of blood (a project by Noemi Veberič Levovnik), her characters meet the strange MC dragqueen-clown Edina Živa Diva (Only Living Diva) - Simeon Huzun, in an imperfect attempt of a bloody painterly burlesque performance.

First performance: 29.11.
Second performance: 30. 11.
Both nights at 8pm.

Please reserve your seat, as the number is limited probably to 17/night: info@noemivebericlevovnik.org, 068 601 384

"I always found menstruation delightful and fascinating. The contact with blood although nothing is wrong with me, blood on my hands, even though I did not kill anybody, sex which ends up looking like a crime scene. I also enjoy seeing my own blood when I fall and get a bruise, if it’s not too bad, or when I have to give blood at a doctor, the pretty red thing in the tubes! This wonderful fluid which is inside me, making me live, the hidden beneath the surface suddenly becoming visible, touchable, tastable.
Also, I really like breasts, I always want to touch them, they remind me of water balloons. Which might be one of the reasons for Fontana, a number which is part of Shades of blood, and her numerous milky breasts.
I wanted to explore my own kind of burlesque, and these are its beguinings."
Noemi Veberič Levovnik

"Simeon Huzun tackles characters like The Only Diva Alive? and Vedran using physical intelligence. Observing how the elements of the character (voice, stature, gait, behavior, thoughts, feelings, intentions, posture ...) move him and how these elements move themselves. With extraordinary patience he then builds movements into a composition, which then becomes what is known as the elements of the character and, consequently, the overall character. This assembly of movements back to the elements of the character is performed through play, therefore, he plays with them and allow the movements to play with him. Thus, the construction of the character involves a lot of testing, to sense the boundaries of the character, and thus its shape. The Only Living Diva was created in a period of a year in thirteen versions, for the Cabaret Za Crknt and was definitively established at the invitation for a drink by Noemi in November 2015."
Simeon Huzun

Vir: Noemi Veberič Levovnik, Napovednik.com

Zemljevid

Sorodni dogodki