Atelje Galerija

  O Atelje Galeriji Atelje Galerija je nastala leta 1998. Je prostor v slikoviti stavbi na Gallusovem nabrežju v Ljubljani, v katerem sta se sprva predstavljali dve področji: arhitektura oziroma oblikovanje in likovna umetnost - slikarstvo, kiparstvo in fotografija. Težnja arhitektke z izkušnjo ustvarjalke in oblikovalke prostora, je bila le-tega nadgraditi in oplemenititi ne samo z dobro oblikovanim uporabnim predmetom, temveč tudi s primerno umeščenim umetniškim izdelkom. V preteklih desetih letih se je zvrstilo več razstav oziroma postavitev likovnih in oblikovalskih del tudi v sklopu večjih kulturnih prireditev v prestolnici. Leta 2008 se studio za ahitekturo dislocira in Atelje Galerija postane prodajna galerija, ki stremi k vpetosti v trg sodobne vizualne umetnosti, unikatnega oblikovanja, k njegovemu širjenju ter k medgalerijskemu sodelovanju in povezovanju v slovenskem in mednarodnem okolju. Atelje Galerija soustvarja kulturni utrip v privlačnem, zgodovinskem delu mestnega jedra Ljubljane in združuje sodobne umetnike in oblikovalce v različnih poljih ustvarjanja.Njihova dela sestavljajo mozaik sedanje ustvarjalne scene avtorjev vizualne umetnosti - slikarjev, kiparjev, fotografov in oblikovalcev v kovini, steklu, usnju, tekstilu ter drugih naravnih in umetnih materialih. Atelje Galerija je tudi virtualna galerija, namenjena predstavljanju avtorjev in informiranju zainteresirane javnosti, obenem pa je njeno poslanstvo tudi pomoč pri uveljavitvi mladih izvirnih ustvarjalcev.

  About Atelje Galerija Atelje Galerija was created in 1998. It is premises in a picturesque building on Gallusovo nabrežje in Ljubljana, in which two fields were initially presented: architecture or design and fine art – painting, sculpture and photography. The aspiration of the architect, with experience as a creator and spatial designer, was to supplement and enrich this not just with well-designed functional objects but also with suitably placed art products. In the past ten years, a number of exhibitions or installations of art and design works have taken place, including within the context of major cultural events in the capital. In 2008, the studio for architecture split off and Atelje Galerija has become a sales gallery, which is striving to establish itself in the market of contemporary visual art and unique design and to disseminate such art and design, and to inter-gallery cooperation and linkage in the Slovene and international environment. Atelje Galerija helps create the cultural pulse in the attractive, historical part of the city core of Ljubljana and links contemporary artists and designers in various fields of creativity. Its work comprises a mosaic of the current creative scene of authors of visual art – painters, sculptors, photographers and designers in metal, glass, leather, textiles and other natural and artificial materials. Atelje Galerija is also a virtual gallery, dedicated to presenting authors and informing the interested public and, at the same time, its mission is also to help young original creators get established.

  • 25 Petek
   Oktober, 2019
  Nik Anikis Skušek: Ars ad Infinitum
  ob 19.00
  Likovna razstava
  Nik Anikis Skušek: Ars ad Infinitum
  Atelje Galerija, Gallusovo nabrezje 29, Ljubljana